Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
podmiotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych...

II SA/Wa 1927/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

wniosku skarżącej, Szef Kancelarii Sejmu RP, powołując się na przepisy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
o dostępie do informacji publicznej wykazów obywateli albo sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie, WSA w Warszawie...

II SAB/Wa 417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

do uzyskania informacji o 'sposobach przyjmowania i załatwiania spraw' na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 6 ustęp 1 pkt 3 ppkt d. W ocenie...
skarżącego organ zamiast wydać decyzję, prowadzi korespondencję, w której pokrętnie odmawia dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor wniósł...

II SA/Wa 2154/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

osobowych, jak i prawa dostępu do informacji publicznej, postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień i przystąpić do toczącego się postępowania przed Prezesa...
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm. u.i.d.p.)., Zdaniem [...] kwestia wykładni art. 11 c...

II SA/Wa 1810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

przepisami, sposób;, 3) art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez ograniczenie dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne...
. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez przyjęcie, że postępowanie prowadzone przez KRS w celu wyłonienia kandydata, który zostanie...

III OSK 2623/21 - Wyrok NSA z 2023-11-14

, mogą być przetwarzane, w celu ich udostępnienia, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Jednocześnie, Sąd stwierdził, że Prezes UODO...
, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej - a zatem kategoria obejmująca również ochronę danych osobowych - powinno ustąpić prawu...

II SA/Wa 1551/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

[...]. Jak wskazała, wystąpiła ona do Dyrektora Centrum z wnioskiem o udostępnienie jej określonych informacji w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) zwróciła się do Centrum z cyt.: '(...) Wnioskiem o udostępnienie...

II SA/Wa 2096/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) Organ podał, że w myśl art. 8a ustawy...
z tym, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie podlegają ochronie ze względu na prawo do prywatności., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zauważył...

II SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-17

skarżącego pochodzi ze środków publicznych, których wydatkowanie pozostaje jawne na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. ,,[N]ależy bowiem mieć...
). Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), zwanej dalej u.d.i.p., obowiązane...

II SA/Wa 1944/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-18

kwestią jest jednak upublicznienie danych osobowych Skarżącego na stronie internetowej. W myśl art.3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz...
dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy,, - naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   61