Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

w przestrzeni publicznej osoba jest symbolem komunizmu, nie musi zawierać informacji dotyczących życia prywatnego, gdyż nie są to okoliczności istotnej dla dokonywanej...
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm...

IV SA/Gl 155/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

1971-1980. Wprawdzie opinia ta nie przedstawia szerzej faktów związanych ze sferą publicznej działalności E. G. to jednak informacje w niej zawarte jednoznacznie wskazują...
użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.) dalej powoływanej jako 'ustawa' lub 'ustawa dekomunizacyjna'., Wyjaśnił, że ustawa ta w art...

IV SA/Wa 2582/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-30

społeczeństwa w tym postępowaniu;, * rażące naruszenie Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach...
ochrony środowiska, lecz także art. 8 Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji...

I OSK 710/20 - Wyrok NSA z 2021-03-25

wykonania usługi pilotowej jest doradztwo dowództwu statku przy manewrowaniu na podstawie wiarygodnej informacji. Podnoszone było wielokrotnie przez kolejnych Szefów...
się na jednej burcie statku nie ma informacji na temat sytuacji z drugiej burty. Informacje podawane przez załogę statku są dalekie od wiarygodności. Przedstawiciele Stacji...

IV SA/Wa 2569/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-31

2569/07, naruszenie art. 8 Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach środowiska...
przepisem aktu prawa miejscowego wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego...

III SA/Gd 577/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-28

jednostek. Istotą prawidłowego wykonania usługi pilotowej jest bowiem doradztwo dowództwu statku przy manewrowaniu na podstawie wiarygodnej informacji. Podnoszone...
lub wchodzeniu do doku. Pilot znajdując się bowiem na jednej burcie statku, nie ma informacji na temat sytuacji z drugiej burty. Informacje zaś podawane przez załogę statku...

II SA/Ol 120/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-04-19

jest bezzasadna., Zadaniem sądów administracyjnych jest kontrola działalności administracji publicznej pod względem legalności, to jest zgodności z prawem materialnym i prawem...
szkoły, wykorzystywane jako gabinet medycyny szkolnej., Z informacji udzielonej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wynika zaś, że działalność radnego obejmuje...

IV SA/Wa 1391/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

do kształcenia i wychowania, poprzez uniemożliwienie prowadzenia prac inwestycyjnych w budynkach oświatowych, które gwarantowały dostęp do 'realizacji prawa każdego obywatela...
trzecich należy przyjąć, że wydawane w oparciu o powołany przepis rozporządzenie wojewody jest aktem prawa miejscowego, wydawanym z zakresu administracji publicznej...

II SA/Ke 541/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-29

Leśnego Lasy Państwowe. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów, o których mowa w § 1 (§ 3 cyt...
dostęp na potrzeby napraw odcinka kolejowego w ramach etapu I. Wprowadzenie zamykanej bramy (w parametrach przewidywanych dla kolei wąskotorowej) pozwalało z kolei...

II OSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

do kształcenia i wychowania, poprzez uniemożliwienie prowadzenia prac inwestycyjnych w budynkach oświatowych, które gwarantowały dostęp do 'realizacji prawa każdego obywatela...
i wychowania poprzez uniemożliwienie prowadzenia prac inwestycyjnych w budynkach oświatowych, które gwarantowały dostęp do 'realizacji prawa każdego obywatela...
1   Następne >   2