Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SAB/Gl 196/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-31

organ) w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, wnosiła o, 1.stwierdzenie bezczynności organu,, 2.zobowiązanie organu do nadesłania akt -[...]., Skarżąca wnosiła...
publicznych., Z akt sprawy wynika że skarżąca w dniu 31 stycznia 2020r. złożyła skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. na adwokata który reprezentował przeciwniczkę...

II GSK 2516/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-12

rzecznika dyscyplinarnego) stanowi informację publiczną, które jest zaskarżalne do sądu administracyjnego. Tymczasem rozpoznawana sprawa nie dotyczy kwestii dostępu...
informacji publicznej (por. postanowienia NSA: z dnia 18 lutego 2015 sygn. I OSK 294/15 oraz z dnia 4 lutego 2015 sygn. I OSK 146/15, wyrażone na tle analogicznej sprawy...

VI SA/Wa 666/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

nieuczciwej konkurencji, prawa pocztowego, dostępie do informacji publicznej oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Zakres przedmiotowy testu określa art. 331 ust. 3...
. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo pocztowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, mieszczą się w tym zakresie. Ustawa...

IV SA/Po 1188/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-06

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.; dalej: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej', w skrócie 'u.d.i.p.') - vide: 'wniosek...
najwidoczniej umknął kluczowy dla niniejszego rozstrzygnięcia przepis art. 1 ust 2 u.d.i.p., statuujący zasadę, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VI SA/Wa 286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

notarialną w [...]., Wnioskodawcy podnieśli, że w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów...
Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, w piśmie z dnia 30 stycznia 2014 r., wskazał, że akt mianowania A. K. asesorem notarialnym w okręgu Sądu...

II GOK 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

do naruszenia zasady państwa prawnego, zasady równego traktowania oraz równego i na takich samych zasadach dostępu do służby publicznej - pełnienia urzędu na stanowisku...
prawo do skutecznego środka prawnego, narusza prawo równego dostępu do służby publicznej, przez co nie odpowiada celom interesu ogólnego, a sytuacja, gdy skład organu...

II GSK 2154/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176, zwana dalej: u.d.i.p.), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Jednakże, zgodnie z art. 87 § 6...
, na którym ciąży obowiązek udostępnienia tego oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, nie stanowiąc tym samym decyzji administracyjnej. Do procedury składania oświadczeń...

VI SA/Wa 539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r...
. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695), zwanym dalej 'Biuletynem Informacji Publicznej', ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra...

II GSK 1649/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

skutków wskazując, że ujawnienie publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym skarżącego za 2017...
, stworzył konstrukcję, w której obawa przed zagrożeniem związanym z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji zawartych w oświadczeniu...

VI SA/Wa 471/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych...
do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   37