Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 204/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

administracyjnym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej umożliwia odmowę udostępnienia informacji jedynie w wyjątkowych, enumeratywnie wymienionych przypadkach...
na przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Niezbędnym elementem wniosku jest jedynie wskazanie przedmiotu żądania, czemu K. w przedmiotowej sprawie zadośćuczynił...

VI SAB/Wa 4/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-21

', nie jest to więc żądanie udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W tekście...
publicznej oraz w innych sprawach, do których przepisy ustawy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach...

VI SA/Wa 927/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

się do art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sądy bowiem przy wykładni tego przepisu - odnośnie 'tajemnicy przedsiębiorcy' jednoznacznie odwołują...
ramowych o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji i telewizyjnych, prawo wglądu do materiału dowodowego z zakresie informacji objętych tajemnicą...

VI SA/Wa 1127/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-13

lub odpisów ze względu na prawnie chroniony interes, bowiem działanie organu administracji publicznej zabezpiecza dostęp do informacji podlegających prawnej ochronie...
się przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej, według art. 44 ust. 3 Prawa Pocztowego. W przypadku zaś ustawowego obowiązku...

VI SA/Wa 2351/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

z dnia [...] listopada 2014 r., Prezes UKE udostępnił K. w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz...
do informacji publicznej. W opinii K., Prezes UKE wraz z pismem z dnia [...] listopada 2014 r. doręczył K. ww. decyzję Prezesa UKE z dnia [...] października 2014 r...

VI SA/Wa 1704/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29

2007r. w trybie dostępu do informacji publicznej. P. złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2007r. Prezes UKE umorzył...

II GSK 5642/16 - Wyrok NSA z 2019-02-27

na prawnie chroniony interes. Działanie organu administracji publicznej zabezpiecza dostęp do informacji podlegających ochronie prawnej, zaś B., korzystając z uprawnienia...
pozyskiwanych przez Prezesa UKE w toku regulacji rynku pocztowego poza postępowaniem administracyjnym i obowiązuje przy ogłaszaniu dokumentów i zapewnieniu dostępu do informacji...

II GSK 612/09 - Wyrok NSA z 2010-05-13

, by krajowe organy regulacyjne, działając zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi publicznego dostępu do informacji oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego...
telekomunikacyjnego, uwzględnia zastrzeżenie przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. Zarówno uprawnienie przedsiębiorcy...

VI SA/Wa 803/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

Operatorem) do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie kabli telekomunikacyjnych, o którym mowa...
się do przedsiębiorstw o dostarczanie koniecznych informacji umożliwiających ustanowienie szczegółowego wykazu wskazującego rodzaj, dostępność i lokalizację obiektów objętych dostępem...

VI SA/Wa 798/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

Operatorem) do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w zakresie kabli telekomunikacyjnych, o którym mowa w art...
(najczęściej w piwnicy/poziomie -1 w budynku komercyjnym). Zapewnienie dostępu do punktu połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią...
1   Następne >   +2   +5   +10   52