Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.). Taki akt lub czynność musi mieć bowiem charakter...
Informacji Publicznej polegającą na wyborze R. K. na stanowisko urzędnicze starszego administratora Krytej Pływalni w [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący ubiegał...

II SAB/Po 79/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-19

są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz...
. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek zarejestrowano pod numerem [...], Do wniosku załączono szereg dokumentów, w tym między innymi: kopię informacji Starosty...

II SA/Wa 2068/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

dotyczące między innymi przekazania mu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej danych wskazujących na stopień wykorzystania przez Starostwo Powiatowe...
kosztów pokrywających ok. 50% kosztów faktycznych. Nie udzielono mu także w ustawowym terminie informacji publicznej o jaką prosił załączonym pismem z [...] listopada 2015 r...

I OSK 2393/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

prawną, która nie jest informacja publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i co do której organ nie ma obowiązku działać. Pouczenie o środkach...
jako bezczynność w udzieleniu informacji publicznej. Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I OSK 2320/14 NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącego...

II SA/Ke 744/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-22

, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP...
ma prawo uzyskać informacje z powyższych dokumentów. Jednocześnie strona powołała się na przepis art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie...

II SAB/Ol 34/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-17

o dostępie do informacji publicznej lecz ostatecznie uznano, iż rygory tej ustawy nie znajdują zastosowania w rzeczonej sprawie., Na rozprawie Sąd postanowił o wyłączeniu...
obowiązek choćby pośrednio wynikał do żądania uzyskania żądanych wyżej informacji. Uprawnienie takie nie wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SA/Po 477/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-05

września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) Biuletyn Informacji Publicznej tworzy się w celu powszechnego udostępniania...
na dzień (...) r., podczas gdy zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP) Urzędu Gminy K. Gminny Ośrodek Pomocy...

II SAB/Ol 61/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

do informacji w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Teza nr 2 i 4, LEX 113001/2 oraz 113001/4...
dostępu strony do akt postępowania pozostaje w związku z art. 9 K.p.a., który nakazuje organom administracji publicznej należycie i wyczerpująco informować strony...

II SA/Sz 548/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-06

ponownie na utrudnienie w dostępie do kserokopii żądanych dokumentów, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz nierzetelne i niezgodne z prawem...
w przekazywaniu skarżącej żądanych informacji co skutkowało brakiem jej czynnego udziału w postępowaniu, czyli naruszeniem art. 7,10 oraz 75 ust. 1 kpa., Wskazała...

II SAB/Ol 60/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Teza nr 2 i 4, LEX 113001/2 oraz 113001/4)., Uwzględniając powyższe rozważania...
stronie akt sprawy spoczywa na organie administracji publicznej również po zakończeniu postępowania, w szczególności gdy dostęp do akt warunkuje prawidłowe sporządzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15