Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

jego wniosku z dnia 27 czerwca 2006 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do akt zgłoszenia w sprawie [...] możliwy jest na podstawie art. 251...
, wskazując, że art. 2 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zabrania podmiotom zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej żądać od korzystającego z prawa...

VI SA/Wa 711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

nr [...] z dnia 31.05.207 r. oraz [...] z dnia 28.06.2007 r. są jawne, każdy może dostać do nich dostęp w drodze dostępu do informacji publicznej, referat 'Technologia...
organ administracji publicznej. Stąd pojęcie interesu prawnego jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego. Podstawę legitymacji procesowej stanowi...

VI SA/Wa 219/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-16

na skargę, że pismo w sprawie odmowy dostępu do regulaminu skierowane do skarżącej Spółdzielni miało tylko charakter informacji publicznej z uwagi na to, iż skarżąca...
nie przedstawiła zgody zgłaszającego na dostęp do akt., Należy stwierdzić, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

VI SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

) naruszenie przepisów procesowych, tj. art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w zw. z art. 61 Konstytucji RP...
a nie swobodnej oceny dowodów., Jako niezasadny Sąd ocenił zarzut naruszenia przepisów postępowania art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VI SA/Wa 853/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-25

elektroniczną, w którym w transakcji pierwszego typu następuje zbycie kodu dostępu w formie unikalnego ciągu znaków, odpowiadającego ściśle określonej wartości wyrażonej...
w pieniądzu, a w transakcji drugiego typu kod dostępu o określonej i trwale przypisanej mu wartości podlega zamianie na produkt, którego wartość nie przekracza wartości...

VI SA/Wa 1023/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-27

, uznaje się potencjalny dostęp do tych informacji przez nieograniczony krąg osób. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt II GSK 1283/10...
i poziomu wynalazczego został utracony w wyniku samoujawnienia spornego rozwiązania w wyniku ustawienia maszyny w 2000 r. w hali produkcyjnej, do której dostęp...

II GSK 2854/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

możliwości przekazania przez nich wiadomości innym osobom. Zatem to, czy informacje o wynalazku przekazano tylko pojedynczym osobom, czy wąskiemu kręgowi osób wraz...
, do której dostęp miał każdy klient odbierający towar, wszystkie węzły technologiczne maszyny były odsłonięte i widoczne. Przymiot nowości i poziomu wynalazczego został utracony...

VI SA/Wa 635/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-26

Patentowy wysłał pismo będące przedmiotem skargi, które miało jedynie charakter informacji publicznej, bowiem zgodnie z art. 74 § 2 k.p.a. odmowa umożliwienia stronie...
znaku upłynął już okres zastrzeżony dla utajniania informacji o tym znaku, zatem można dokumenty zgłoszeniowe udostępniać osobom, które wykażą interes prawny...

VI SA/Wa 501/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

gospodarczej, badanie opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, opinie, sondaże, pozyskiwanie informacji gospodarczych, usługi agencji informacji...
prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby;, - klasa 35: usługi polegające na rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, systematyzacji informacji...

II GSK 1597/12 - Wyrok NSA z 2014-03-04

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), miało istotny wpływ na wynik sprawy., Przechodząc do oceny...
się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   49