Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 2670/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] 2003 r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję ; II...
. z [...] maja 2003 r., wydaną na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) w zw. z art. 73 i 104 kpa...

II SA/Lu 247/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-10

postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Jawność zewnętrzna jest realizowana w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji...
publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm., por. H. Knysiak-Sudyka, w: T. Woś (red...

II SA/Kr 212/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-24

i tryb dostępu do informacji o charakterze publicznym. Zdaniem NSA przepisy art. 135 i art. 142 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie obejmują treści wniosków...
publiczną, zaś ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej nie reguluje w sposób szczególny zasad i trybu dostępu do tych informacji po zakończeniu postępowania konkursowego...

II SA/Bk 731/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-06

k.p.a.). Jawność zewnętrzna jest realizowana w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 t.j.; por. H. Knysiak-Sudyka, w: T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017, s. 268)., Udostępnianie...

II SA/Kr 1438/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-19

'., Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a.:, Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje...
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego...

II SA/Go 866/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-24

Sprawa ze skargi Gminy na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

II SAB/Lu 32/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-22

nie będących stronami postępowania dostęp do akt postępowania administracyjnego jest możliwy na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie organu...
przedmiotowego wniosku nie można zakwalifikować ani jako wniosku strony o udostępnienie akt sprawy, ani wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Był to wniosek dotyczący...

IV SA/Wa 1340/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

potrzeb energetycznych i gospodarka zasobami energii w orzecznictwie są uznawane za wielce istotne, a judykatura choćby na gruncie dostępu do informacji publicznej...
w [...] na przeprowadzenie na tej nieruchomości w granicach pasa technologicznego o szer. 18 m, inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej linii...

IV SA/Wa 2739/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

energetycznych i gospodarka zasobami energii w orzecznictwie są uznawane za wielce istotne, a judykatura choćby na gruncie dostępu do informacji publicznej zalicza tę materię...
sposób korzystania z opisanej wyżej nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego jaką jest założenie i przeprowadzenie przewodów linii elektroenergetycznej...

I SAB/Wa 112/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej). W tym miejscu wskazać również trzeba, że w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100