Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SAB/Wa 39/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-29

niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi H. N. na bezczynność Wójta Gminy w G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę; Zgodnie z art. 220 § 3...

VIII SAB/Wa 44/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi H. N. bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w [...]. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę...

IV SAB/Wa 944/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-05

do skargi na bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dostępu do informacji publicznej nie jest uprawniona. Skarga ta nie musi być wprawdzie poprzedzona...
złożeniem ponaglenia, lecz wynika to m. in. z konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, które realizuje jednak interes publiczny, a jego celem jest zapewnienie...

II SA/Gd 615/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-21

to bowiem zostało wypracowane przy uwzględnieniu brzmienia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. - Dz. U. z 2016, poz...
. 1764), regulującego katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W konsekwencji...

II SA/Gd 616/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-21

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. - Dz. U. z 2016, poz. 1764), regulującego katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania...
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W konsekwencji za niesłuszny uznał organ odwoławczy zarzut odwołującego się wskazujący...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

do podjęcia działania zmierzającego do uzyskania od PINB w trybie dostępu do informacji publicznej opinii w sprawie charakteru pomieszczenia znajdującego się na terenie...
oznaczona adresem ul. A 9A ma dostęp do drogi publicznej oraz czy w odległości poniżej 150 m od schroniska znajdują się siedziby ludzkie. W odpowiedzi Urząd Miasta Z. pismem...

II SA/Op 340/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-11

, i że mimo prośby o wskazanie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - przykładowych decyzji załatwiających pozytywnie wnioski o zamianę lasu na grunt rolny...
) odmowę dostępu do informacji publicznej. Strona zaś potrzebuje zapoznać się z treścią tych decyzji aby poznać interpretację w/w przepisów przez organ administracyjny...

IV SAB/Wa 1510/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-13

Związek Łowiecki jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...) Analizując...
bezpośrednio w/w spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, to jednakże mają one charakter uniwersalny, tj. dają podstawę do formułowania generalnych wniosków...

IV SAB/Wa 125/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

. w Hali Sportowej w W. przy ul. W., W odpowiedzi na pismo z 22 marca 2013 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii przy piśmie z 23 kwietnia 2013 r., w ramach dostępu do informacji...
publicznej przekazał informacje o opłatach pobieranych w okresie 2007-2013 od innych Stowarzyszeń organizujących wystawy kotów., Ponadto wskazał, że kryteria wyznaczania...

II SA/Bd 1497/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-15

[...] sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. dalej: 'ufp'), art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67 b § 1 pkt 3 ustawy z dnia [...] sierpnia...
interes podatnika i/lub interes publiczny uzasadniający umorzenie opłat rocznych za 2011r.;, 2. naruszenie przepisu art. 64 ust. 1 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   44