Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-07

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej...
informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764...

II SAB/Wa 677/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-24

o dostępie do informacji publicznej. W ocenie zaś organu dane, o które zwróciła się skarżąca we wniosku nie mają bezpośredniego związku z wykonywaną przez prokuratora funkcją...
z pełnieniem funkcji publicznej powoduje, że dana informacja nie ma charakteru publicznego, a tym samym nie podlega udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 54/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...
materiałów z postępowania weryfikacyjnego jako 'informacji publicznej' pozostaje w sprzeczności z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż informacje dotyczące...

I OSK 2461/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-01

. zarzucił mu naruszenie:, 1) prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, polegające na jego niezastosowaniu...
nie wzięto pod uwagę, iż informacja o konkursie na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KMP L. jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie...

II SO/Wa 369/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-20

Policji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć Komendantowi Głównemu Policji grzywnę w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje...

II SAB/Wa 357/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-15

, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek,, 2) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim...
informacji publicznej upłynął, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po 14 dniach od złożenia wniosku. Pomimo upływu tego terminu podmiot...

II SA/Wa 2578/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-25

Akt Osobowych funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych przez Komendanta SOP;, - art. 5 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez brak wydania...
wskazał, że argumentacja organu zawarta w postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia i dostępie do informacji publicznej uniemożliwia uzyskanie informacji...

II SA/Wa 2579/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

zatrudnionych przez Komendanta SOP;, - w art 5 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez brak wydania zaświadczenia skarżącemu w powiązaniu z ustawą o SOP...
w postanowieniu o odmowie wydania zaświadczenia i dostępie do informacji publicznej uniemożliwia uzyskanie informacji o działaniach władzy publicznej. Skarżący stwierdził...

III OSK 6185/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-07

do informacji publicznej i winny mieć tu zastosowanie przepisy o dostępie do takich informacji, w szczególności art. 6 ust. 2, art. 10, art. 13, art. 14, art. 16 ust. 1 u.d.i.p....
tego upoważnienia przez skarżącego jest niczym innym jak wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Jest to zatem sprawa odrębna od postępowania dyscyplinarnego...

II SAB/Go 142/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-02-08

z dostępem do informacji o sprawach publicznych zagwarantowanym w art. 61 Konstytucji. Są to bezsprzecznie dwa różne obowiązki informacyjne. Informację publiczną stanowi...
zadań publicznych przez organ i odnosiły się do niego bezpośrednio. Argument skarżącego, iż jego prawo dostępu do żądanych informacji należy wywodzić z art. 61 Konstytucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100