Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SAB/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

[...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej. Zarzucając organowi naruszenie art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
administracyjnych', Przegląd Prawa Publicznego z 2012 r., nr 6, s. 75). Podobnie wskazano w orzecznictwie, że 'właściwa realizacja wniosku o dostęp do informacji...

I OSK 611/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

to, czy przedmiot skargi, tzn. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
do żądania zamieszczenia lub też usunięcia z BIP informacji publicznej. Sam wynikający z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązek utworzenia Biuletynu...

II SAB/Lu 126/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-27

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami...
. o udostępnienie informacji publicznej, Z tych względów orzeczono, jak w sentencji. ...

VI SA/Wa 770/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

. W odwołaniu podniesiono że decyzja organu I instancji jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż narusza zasadę dostępu do informacji publicznej, zasadę...
być udostępnione zainteresowanym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący podniósł również, że nadal domaga się od organów dokumentów dot. pana...

II SAB/Wa 678/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej, ani też ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu., Wojewódzki Sąd...
administracji publicznej podlega kontroli tego sądu. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot...

I OZ 479/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-18

skargi jest krótszy i stosownie do art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wynosi 15 dni. Z kolei w świetle art. 55 § 1 p.p.s.a., w razie niezastosowania...
z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę. Natomiast jeśli sprawa dotyczy udostępnienia informacji publicznej, termin przekazania sądowi...

I OSK 1321/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

ani pomocy ewidencyjnych potrzebnych do przeprowadzenia stosownych kwerend. Dysponuje tylko dostępem do aplikacji Cyfrowe Archiwum, w którym znajdują się m.in. skany...
IPN w [...]) i Archiwum IPN w [...], które jest komórką Centrali IPN, czyli organu administracji publicznej wyższego stopnia nad Oddziałem IPN w [...]., W tej sytuacji...

I OZ 159/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-11

o dostępie do informacji publicznej, 15 dni., Z kolei w świetle art. 55 § 1 P.p.s.a., w razie niezastosowania się do obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2 P.p.s.a, sąd...
, iż nieprzekazanie skargi wraz z aktami oraz odpowiedzią na skargę przez organ w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, a tym samym dotyczącej także jego bezczynności...

II SA/Wa 939/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (art. 51 ust...
się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części., Pełnomocnik P...

II SA/Wa 2176/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

w art. 22 ust. 1 lub 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, prawo dostępu do informacji dotyczących tej osoby przysługuje również na zasadach określonych w art. 25-28...
. Zatem podmiotowe prawo dostępu obywateli do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, wymienionych w art. 22 powoływanej ustawy, także w okresie objętym obowiązkiem...
1   Następne >   +2   +5   10