Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 3516/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

, powołując się na orzecznictwo sądów, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta, znajdujące...
w W. wynika, że Wspólnota nie może domagać się udzielenia informacji dotyczących innego podatnika, a w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione...

I SA/Gl 257/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-07

wnioskowanych dokumentów wraz z fakturą VAT nr [...] na kwotę [...] zł. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia...
, skarżący zaakcentował, że obciążenie kosztami udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie powstaje z mocy...

I SA/Ol 481/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-22

normatywny' powołano art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. I.Ż. wniósł...
. zauważył, że art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej zezwala na pobieranie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem informacji publicznej...

I SA/Łd 418/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm.) - (dalej: 'u.d.i.p.'), poprzez udostępnienie informacji publicznej w formie...
nie zmodyfikowała swojego żądania, nadal domagając się wydania dokumentów w formie przez siebie wskazanej. Organ wyjaśnił, że w przypadku dostępu do informacji publicznej...

I SA/Lu 301/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

[...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew przepisom prawa mające na celu utrudnienie...
. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I SA/Lu 302/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

Rejonowego dla [...] w W. z dnia [...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew...
do akt sprawy. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września...

VIII SA/Wa 395/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

przez wierzyciela., Dyrektor IS odwołał się następnie do treści art. 15 ust. 1 - 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1764...
wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, że akt, o którym wyżej mowa (ustalenie wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej) ma charakter publicznoprawny...

I SA/Wr 1486/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.; dalej: udip) poprzez nieprawidłową interpretację polegającą na błędnym przyjęciu...
P i C‑219/00 P, EU:C:2004:6, pkt 126 i przytoczone tam orzecznictwo)., 3.6. Ustosunkowując się do zarzutu Strony w kwestii dostępu do informacji publicznej należy...

I SA/Łd 206/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-30

wskazała art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1429; dalej: u.d.i.p....
nie okazała oryginału dokumentu wraz z odpisem., Na zakończenie organ wyjaśnił, że w przypadku dostępu do informacji publicznej nie jest zasadą poświadczanie zgodności kopii...

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...
, nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 16...
1   Następne >   +2   +5   +10   100