Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OSK 1097/12 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Klembów wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [... grudnia 2010 r. sygn. akt II SAB/Wa 280/10 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1...
dostępu do informacji publicznej, wymierzył Wójtowi Gminy Klembów grzywnę w wysokości 1.000,00 złotych za niewykonanie wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz przyznał...

I OSK 2714/18 - Wyrok NSA z 2019-09-18

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej udip bądź ustawa o dostępie do informacji publicznej), przytaczając wyrwany...
nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podniósł powołując wyrok I OSK 2833/15, że ustawa znajduje zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy spełniony...

IV SA/Wr 227/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

się na przepis art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112 poz...
od wykonania wyroku sądowego w wyznaczonym terminie stanowi naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Kr 439/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-08

o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy poprzez odmowę udzielenia...
o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z przepisami organ udostępnia informację publiczną zgodnie z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot...

II SA/Wa 1273/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

. S.A. z siedzibą w [...] (dalej: 'P. S.A.') o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
Sąd stwierdził, iż w sprawie spełniony został zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd zaznaczył, że zgodnie z art. 51 ust. 2b...

II SA/Kr 567/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-15

dostępu do informacji publicznej, związanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, imiona i nazwiska stron takich umów...
ograniczyło udostępnienie informacje zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Prawo do informacji publicznej podlega...

II SA/Ol 368/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-17

i podlega udostępnieniu, w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publiczne, pod warunkiem że jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm. - tekst obowiązujący na dzień orzekania - dalej jako: u.d.i.p.). Natomiast każdy...

I OSK 2160/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

do informacji publicznej (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 - powoływanej dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej), zwróciła się do Miejskiego...
wpłynął kolejny wniosek skarżącej o udostępnienie uchwał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ podał jednak, że w dniu 27 października 2014 r. (karta...

II SA/Bk 124/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-04-20

września 2016 r. o dostępie do informacji publicznej, jej wniosku z dnia [...] kwietnia 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku. Akta sprawy wraz...
., nr [...], umorzył postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej wszczęte wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2016 r. Od tej decyzji skarżąca złożyła odwołanie do P...

II SA/Kr 737/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-01

żądanych danych, jest wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, tylko w sytuacji gdy czynność ta nie pozbawi dokumentu waloru...
o dostępie do informacji publicznej, powinien wydać decyzję o odmowie udostępnienia tych danych przedstawiając stosowną argumentację. W szczególności podmiot zobowiązany...
1   Następne >   +2   +5   +10   32