Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

dokumentów na rzecz skarżącej spółki;, 4. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
to stanowisko. Dokonano również weryfikacji, czy informacje te nie są ogólnie dostępne oraz czy nie można ich uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej, zweryfikowano...

II SA/Ke 130/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-25

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764), który stanowi że informacja publiczna może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia...
- brak podstaw by stwierdzić naruszenie prawa skarżącego dostępu do informacji publicznej, sprecyzowanego w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

V SA/Wa 1188/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

1 ustawy o grach hazardowych minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwany...
z listy wyboru automatycznie po otwarciu formularza. Na stronach internetowych, w stopce oraz w Regulaminie, zawarto informację o zwolnieniu z opłat (dotyczy wpłat depozytów...

VI SAB/Wa 54/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-29

. Możliwość złożenia takiego wniosku przewiduje art. 10 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
wynikających z wykonywania zadań publicznych. Cytowany przepis, do dnia 1 stycznia 2002r. kiedy to weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, jako jedyny...

III SAB/Wr 14/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

dostępu do informacji publicznej. Skoro więc przedmiotem żądania strony skarżącej było udzielenie informacji zawartych w CEIDG to koniecznym było przy rozpatrywaniu niniejszego...
publicznej, który jest 'dysponentem' żądanych informacji, powodując wprowadzenie nowej przesłanki nieznanej regulacji art. 36 u.p.e.a., uwarunkowującej możliwość udostępnienia...

II SA/Sz 1148/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-10

i porządku publicznego, leży w interesie całego społeczeństwa. Potrzeba ochrony tego dobra stanowi uzasadnienie dla ograniczenia stronom dostępu do niektórych dokumentów z akt...
dokumentów w postaci protokołów przesłuchań świadków z akt sprawy karnej skarbowej wyłączonych z jawności ze względu na interes publiczny na mocy postanowienia...

III SA/Wr 580/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

. Powołała się strona na otrzymane w drodze dostępu do informacji publicznej kserokopie tzw. certyfikatów wystawionych dla członków komisji, w tym kontrolujących stronę. Według...
. Potwierdza to również wyrok WSA we W. w sprawie SAB/Wr 210/15 nakazujący rozpatrzenie wniosku strony o udostępnienie informacji publicznej, czego Wójt do tej pory...

VI SA/Wa 889/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t...
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy uprawniających do korzystania z pomocy publicznej i tym samym Zarządzający strefą uzyskał przymiot...

VI SA/Wa 3203/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
wskazał postawę prawną wydania takiej opinii (art. 106 kpa oraz art. 16 ust. 5 ww. ustawy). Postanowienie zawiera stosowne informacje, umożliwiające Ministrowi Gospodarki...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), które nie są organami władzy publicznej (np. spółki z udziałem Skarbu Państwa; por...
spraw z zakresu administracji publicznej. Tak jest chociażby w przypadku podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001...
1   Następne >   +2   +5   +10   100