Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 142/16 - Wyrok NSA z 2016-12-20

skargi, wskazując, że wniosek nie mógł być rozpatrzony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej ponieważ przepisy te nie mają zastosowania w sytuacji...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i wskazał, że rozpoznanie wniosku o udzielenie informacji publicznej, zgodnie...

II SA/Rz 1184/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

podał, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji powinna przybrać formę decyzji. J. K. posiada...
i budynków nie jest informacją publiczną w rozumieniu tej ustawy, zatem nie może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Lu 57/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i wskazał, że rozpoznanie wniosku o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z rozwiązaniami...
- w formie decyzji., W ocenie Sądu bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, polega na tym, że organ zobowiązany...

I OSK 2610/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W ocenie Sądu bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podkreślając, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają zastosowania w sytuacji, gdy dostęp do informacji...

I OSK 3679/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz u.i.d.p.r.z.p. wynika, że o nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym może nastąpić...
publicznego wskazanego w art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej do rozpoznawanej sprawy, ponieważ nieodpłatność za materiały znajdujące...

II SA/Rz 789/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) poprzez jego niezastosowanie, art. 24 ust. 5...
dostępny na stronie internetowej: orzeczenia.nsa.gov.pl)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art...

III SA/Lu 249/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-07-03

o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wynika, że nieodpłatny dostęp do danych...
wykonującą zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) i wobec...

II SA/Ol 441/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

, że wbrew twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 ustawy Prawo...

II SA/Ol 442/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

powierzonych Zakładowi. Ponadto zauważono, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze...
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 tej ustawy, informację publiczną stanowi...

II SA/Rz 235/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./ poprzez wydanie postanowienia o odmowie udzielenie informacji, podczas gdy odmowa...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa taka następuje w drodze decyzji., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   72