Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 84/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-18

o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji gdy udostępnienie żądanej informacji publicznej podlega szczególnemu trybowi, wyłączającemu stosowanie zasad dostępu wskazanych...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. , Niedochowanie 14 - dniowego terminu (przewidzianego do udzielenia informacji publicznej ustawą z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Wa 685/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

: art. 2, art. 6, art. 10 ust. l, art.13 ust .l i art. 16 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 14 ust.4 i 5 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych...
, że zgodnie z przepisami art. 13 ust 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej...

IV SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniając wniosek - jak zaznaczył - podkreślił, iż wnosi o dostęp do tych dokumentów, które mogą zostać...
. poinformował go, że żądane dokumenty nie mogą być objęte wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Następnie pismem z 1 sierpnia 2017 r. wnioskodawca ponowił żądanie objęte...

III OSK 1241/21 - Wyrok NSA z 2022-07-01

o dostępie do informacji publicznej, stwierdzenia, że organ rażąco naruszył prawo, wymierzenia organowi grzywny w maksymalnej wysokości, stwierdzenia bezprawności żądania...
. Wyznaczony termin upłynął skutecznie w dniu 23 maja 2018 r. lecz organ nie podjął żadnych działań, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismem z dnia...

IV SAB/Wr 197/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)., Jednocześnie zwróciła się w treści...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) przez nieudzielenie informacji publicznej, a następnie...

III OSK 4901/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

ograniczeń w dostępie do informacji publicznej., W konstatacji swoich rozważań, po dokonanej analizie podejmowanych przez organ czynności (szczegółowo opisanych na s. 9 i 10...
pozyskania informacji publicznej,, 2) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p) poprzez błędne zastosowanie...

II SAB/Wa 758/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych...
informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wskazał też, że wnioskowana informacja nie pozostaje w zakresie...

IV SAB/Gl 73/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-22

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm., dalej: ustawa lub u.d.i.p.) wniosku z 10 grudnia 2017 r...
publicznej., Zdaniem adresata wniosku skarżącej, również z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wynika aby zawierała ona odrębne, szczególne unormowania...

IV SAB/Wr 119/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-13

do organu 13 sierpnia 2015 r.), działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz. 782...
i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3f ustawy o dostępie do informacji publicznej., Dalej wskazano...

II SAB/Wa 453/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

. [...] nr [...] w [...], a zatem nie mogą być traktowane jako podlegające dostępowi do informacji publicznej. Zaznaczył również, że wnioskodawca, jak wszyscy pozostali najemcy, w każdy dzień roboczy...
, po drugie poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sytuacji, gdy zdaniem organu w sprawie zachodzi potrzeba ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Niepodjęcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   61