Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 492/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

Sprawa ze skargi Firmy Handlowej [...] z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracodawcy za okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie przez pracownika oddala skargę.

II SA/Wa 2277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

[...] z dostępem do WiFi, bluetooth i z modułem do pomiaru tętna wpływają na Holter, który nosi się na sobie podczas badania oraz powodują zniekształcenie wyniku tego badania...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, sprawowaną pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią...

II SA/Sz 788/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-22

sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Jednoznaczność...
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem...

IV SA/Gl 1467/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-31

dostępu skarżącego do swobodnego wykonywania wybranego zawodu., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości dotychczas...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153 poz.1269) Sąd ten sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2...

IV SA/Wr 596/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

oraz określonych w rozporządzeniu informacji i dokumentów. W związku z tym, kontrola przez sąd administracyjny orzeczeń wojskowych komisji lekarskich o zdolności...
się, z treści rozporządzenia MON z dnia, 10 maja 2004 r. wynika, że zaprotezowanie zębów wyklucza dostęp do zawodowej służby wojskowej tylko kandydatom do służby...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

i kosztach za miesiąc sierpień 2016 r. Wyjaśnił, że oświadczenie to zostało sporządzone na podstawie informacji przygotowanych przez obsługujące go biuro rachunkowe...
publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

nie posiada nie posiada informacji o dochodzie wnioskodawcy Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. odmówił wydania stosownego...
sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

przedłożył informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej wobec czego wysokość kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w tym przypadku stwierdza...
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...

II SA/Wa 2539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

zryczałtowanego podatku dochodowego, nie ma informacji o poniesionych przez podatnika kosztach uzyskania przychodu, ani tym samym o dochodzie osiągniętym przez podatnika...
adekwatna do poniesionych strat, więc rekompensata jest jedynie pozorna. Konieczność zachowania gwarantowanej przez Konstytucję RP równości obywateli w dostępie w tym przypadku...