Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), która w art. 16 i 17 odnosi się do możliwości wniesienia odwołania albo wniosku...
, że zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące...

I OW 29/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), która w art. 16 i 17 odnosi się do możliwości wniesienia odwołania...
. Wskazało, że zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty...

I OW 90/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, dalej także jako: u.d.i.p.) nie ustanawia w zakresie właściwości organu odwoławczego żadnych...
inaczej. Przepisami szczególnym w rozpoznawanej sprawie, zdaniem organu, są przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z uwagi na przedmiot wniosku...

I OW 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie...
w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to zastosowanie znajduje art. 16 ust. 2 z ustawy o dostępie do informacji publicznej odsyłający...

I OW 64/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-31

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, dalej jako: u.d.i.p.). Na gruncie tej ustawy można wyróżnić dwa etapy postępowania o zróżnicowanym charakterze...
właściwości na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. Obowiązku takiego nie nakładają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie wynika to również z art. 65 k.p.a. (patrz...

I OW 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

w Zabrzu celem ponownego rozpatrzenia w trybie art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W tym stanie rzeczy Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu pismem z dnia 23...
Straży Miejskiej w Zabrzu przyznał, że jest organem władzy publicznej w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

I OW 26/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

, lecz nie jest organem władzy publicznej o jakim mowa w art. 4 ust. pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm...
czy też w art. 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 u.d.i.p. Zatem punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowią przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie z art. 4 ust. 1...

I OW 27/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-21

publiczne, lecz nie jest organem władzy publicznej o jakim mowa w art. 4 ust. pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764...
pkt 1 czy też w art. 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 u.d.i.p. Zatem punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowią przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Zgodnie z art...

I OW 198/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji publicznej - kopii wydanych przez Starostę Powiatu Nowotarskiego w okresie od dnia 01.01.2006...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U....

I OW 199/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji publicznej - kopii wydanych przez Starostę Powiatu Nowotarskiego w okresie od dnia 01.01.2006...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U....
1   Następne >   +2   +5   9