Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 2166/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-11

informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że 13 grudnia 2022 r. wystąpiła do organu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej obejmującej zbiory...
danych przestrzennych' adresy usług pobierania nie zapewniają dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi otrzymała informację, że dostęp do wnioskowanych danych...

III OSK 7701/21 - Wyrok NSA z 2023-01-27

stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 16 czerwca 2021 r. T.L., powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpił o: 1...
, iż trudno założyć, że węższy zakres dostępu do informacji publicznej ustawodawca chciał zapewnić osobom posiadającym interes prawny (uzyskującym dostęp do operatu w trybie...

III OSK 2041/21 - Wyrok NSA z 2023-01-27

się do Spółki o udostępnienie informacji publicznej w powyższym zakresie. Spółka uznała, że nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do informacji...
argumentacji - udostępnienie przedmiotowych informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest niemożliwe z uwagi na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ol 137/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-11-16

do informacji publicznej, gdyż skarżący nadużywa swojego prawa. Podniósł, że z uwagi na konstrukcję prawa dostępu do informacji publicznej, jako publicznego prawa podmiotowego...
z wnioskodawcą. Organ wskazał, że nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej będzie polegało na próbie korzystania z jego instytucji dla osiągnięcia celu innego aniżeli...

III OSK 6566/21 - Wyrok NSA z 2023-01-13

do wspomnianej przez Pana podstawy prawnej, ani do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w szczególności art. 4 owej ustawy, toteż oddalony zostaje...
na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz orzeczenie WSA z dnia 15 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 409/13, w którym Sąd...

II SAB/Kr 155/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-06

dostępu do informacji publicznej 1/ zobowiązuje Zarząd Województwa Małopolskiego do załatwienia wniosku Fundacji L. z dnia 23 maja 2023 r. w części dotyczącej treści ofert...
Małopolskiego zarzucono naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., W uzasadnieniu skarżąca fundacja podniosła, że uchwałą...

II SAB/Kr 145/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-18

, która miałaby zajmować się tylko i wyłącznie sprawami związanymi z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Osoby zajmujące się dostępem...
informacji publicznej., Odnotowania wymaga, że pojęcie bezczynności nie jest definiowane na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 6628/21 - Wyrok NSA z 2023-01-13

2020 r. J.J., w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje odstępstw od powyższej zasady, a ponadto, zgodnie z jej art. 16 ust. 2, do decyzji odmownej oraz o umorzeniu...

II SAB/Kr 174/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-18

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.), w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja, która nie została...
wdrożenia nowego projektu organizacji ruchu na drodze 1444K. W terminie wynikającym z przepisów zawartych art. 13 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej, jak też do dnia...

III SAB/Gd 207/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-02-09

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wskazał, że żądanie wnioskodawcy nie może być zrealizowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo takie mogło być jedynie uznane za dokument o charakterze informacyjnym, stanowiącym wypowiedź organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   52