Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Wr 1363/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

dokumentów na rzecz skarżącej spółki;, 4. naruszenie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
to stanowisko. Dokonano również weryfikacji, czy informacje te nie są ogólnie dostępne oraz czy nie można ich uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej, zweryfikowano...

VI SA/Wa 1816/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

o przebiegu tego postępowania uzyskiwała wyłącznie wskutek własnej inicjatywy, w tym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;, 3) naruszenia art. 12 § 1 k.p.a....
koncesji Diecezji [...]j w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej., Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia przez organ art. 12 k.p.a., Przewodniczący KRRiT...

VI SA/Wa 1216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

jak i stowarzyszenie po wykazaniu interesu prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 z późn. zm...
.) mają zagwarantowany dostęp do informacji o środowisku i działaniach administracji publicznej, a więc w ocenie Ministra Środowiska nie jest to argument przemawiający za udziałem...

II SA/Go 456/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

, że w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty partner publiczny stwierdził, że 'przedłożone przez wybranego oferenta umowy, w oparciu o które będzie świadczył usługi...
partnera publicznego się odnosi. W skardze użyto sformułowania że 'zaskarżona jest informacja o wyborze oferty' tymczasem sama informacja nie może być zaskarżona bo udzielona...

VI SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

okoliczności faktycznych i prawnych związanych z uzyskaną w toku postępowania informacją dotyczącą zamiaru sprzedaży przez koncern R. swojej spółki zależnej - R...
. [...] , której zagranicznym oddziałem jest strona skarżąca, zwrócił się do spółki R. [...] S.A. [...] o uzupełnienie materiału dowodowego postępowania o informacje dotyczące...

VI SA/Wa 3504/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Środowiska, dążąc wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych związanych z uzyskaną w toku postępowania informacją dotyczącą zamiaru sprzedaży przez koncern R. AG swojej...
o informacje dotyczące wyżej wymienionej transakcji i aktualnego statusu prawnego spółki R. SA [...] ., Odpowiadając na powyższe wezwanie organu koncesyjnego, skarżąca spółka...

III SA/Łd 55/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-23

zainteresowanym podmiotom dostępu do niezbędnych informacji umożliwiających otwarcie na konkurencję. Zasada ta realizowana jest przede wszystkim w drodze publikowania w określonym...
) polegające na dokonaniu opisu przedmiotu koncesji w sposób ograniczający konkurencję w dostępie do wykonywania koncesji. Wniosła o uchylenie skutków opublikowania ogłoszenia...

VI SA/Wa 724/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

)., Kwestionując w zasadzie wszystkie decyzje koncesyjne wydane na rzecz PPKMiL skarżąca spółka podważała prawidłowość udzielenia spółce PPKMiL dostępu do informacji geologicznej...
interes prawny wynikający z przepisów § 2 ust. 1 i § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji...

II SA/Ol 1197/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-13

zakłócany jest porządek publiczny w związku ze sprzedażą przez klub napojów alkoholowych, uzyskał informacje z Komendy Powiatowej Policji o szeregu interwencji policyjnych...
również na konieczność ustalenia okoliczności zawiadamiania organów porządkowych o zakłóceniach porządku publicznego, podnosząc jednocześnie, że informacje, uzyskane...

III SA/Kr 696/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-18

., Celem ustawy o koncesji było zaangażowanie podmiotów niepublicznych w wykonywanie zadań publicznych w taki sposób, aby z jednej strony zakres dostępu do takich zadań...
oraz na jego zarządzanie w latach 2016-2019/2023 (znak sprawy [...]), zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr [...] - 2015., W dniu 18 stycznia 2016...
1   Następne >   +2   6