Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

II SAB/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

dziennika '[...]' na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego...
informacji publicznej prasie odbywa się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Natomiast art. 4...

I OSK 3161/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

na wniosek z dnia 5 kwietnia 2013 r. w terminie wskazanym w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu...
przez skarżoną spółkę prawa handlowego, zajmującą się dystrybucją energii elektrycznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Argumentem jednoznacznie przemawiającym...

II SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Konstytucji RP, artykułu 1 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie...
w tych budynkach., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :, Ustrojowa doniosłość dostępu do informacji publicznej dla obywateli uzasadnia umieszczenie...

II SAB/Wa 814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-15

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako dokument niewytworzony przez organ administracji publicznej., W skardze na bezczynność Wójta Gminy Z. , wniesionej...
i czy udostępnienie tej informacji winno nastąpić w drodze ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...

II SA/Wa 1305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), F. B. zwrócił...
. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił skarżącemu F. B. udostępnienia kopii orzeczenia wydanego...

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przekazanie w terminie 7 dni pełnej treści wniosku...
publicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) i z tego względu...

IV SAB/Wr 266/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-09

o dostępie do informacji publicznej wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U....
Nr 204, poz. 1195), dotyczących przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej w uchylonym w/w zmianami art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej., 2...

II SAB/Wa 521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

2015 r. wskazał, że żądanie nie mieści się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu żądanie dotyczy sprawy...
organu, do którego złożono wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy każda informacja...

II SAB/Gd 110/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

nie wykonał żadnej czynności w sprawie, o których mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej), Redakcja dziennika '[...]' wniosła skargę do Sądu, zarzucając organowi...
naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej. W oparciu o powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100