Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SAB/Wr 51/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - dalej u.d.i.p. lub ustawa przepisów kodeksu postępowania administracyjnego...
, a podstawą do jej rozpoznania stanowią przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)., Mając na uwadze...

II SA/Ke 744/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-22

, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP...
ma prawo uzyskać informacje z powyższych dokumentów. Jednocześnie strona powołała się na przepis art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie...

II SA/Sz 548/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-06

ponownie na utrudnienie w dostępie do kserokopii żądanych dokumentów, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz nierzetelne i niezgodne z prawem...
w przekazywaniu skarżącej żądanych informacji co skutkowało brakiem jej czynnego udziału w postępowaniu, czyli naruszeniem art. 7,10 oraz 75 ust. 1 kpa., Wskazała...

III SA/Łd 594/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-09

publiczne zapewniają przy tym dostęp do nieodpłatnych porad prawnych, np. realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej...
i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. Nie można także nie dostrzec, że obecnie dostęp do informacji...

III SA/Kr 148/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-23

od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń...
osoby bezrobotnej. Nie stawił się w Urzędzie, gdyż jak podał nie posiadał informacji o kolejnym terminie oraz, z 'innych przyczyn'. Zarzucił organowi, że poprzez decyzję...

II SA/Ke 524/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-28

., Z akt sprawy wynika, że K.M. podczas rejestracji w dniu 06.05.2010r. otrzymała 'Informację dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy', która zawierała w swej...
gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. W ww. informacji wskazano...

III SA/Gd 384/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-12-14

postępowania spełnił jeden z następujących warunków: 1/ złożył podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej; 2...
/ wystąpił do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskazał organowi administracji publicznej adres elektroniczny; 3/ wyraził zgodę na doręczanie pism...

IV SA/Wr 540/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

r. nie stwierdzono pomimo dostępu do CEIDS, żadnej dyskwalifikującej przeszkody w zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej., Dodała, iż uważa, że od chwili publicznego...
o udzielenie wskazówek jak przenieść działalność gospodarczą. Otrzymała wówczas informację, że należy złożyć wniosek o nowy wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej...

II SA/Wa 1649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-10

oferowanych przez instytucje szkoleniowe. Może skorzystać z bezpłatnego dostępu do baz danych o ofertach szkoleń zawodowych i kursów dla dorosłych, w tym współfinansowanych...
i kursów dofinansowanych z funduszu EFS.; www.edustacja.pl - Baza kursów i szkoleń, w tym e-leaming; www.ris.praca.gov.pl - zawiera informacje dotyczące instytucji...

II SA/Ol 566/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-17

się M. K. Podniósł, że nie wykonywał pracy w ramach umowy agencyjnej/zlecenia u płatnika '[...]'. Stwierdził, że skontaktował się z płatnikiem składek, uzyskują informację...
oraz zobowiązano się do niezbędnych korekt po dniu '[...]' z uwagi na aktualny brak dostępu do systemów umożliwiających dokonanie zmian., Wojewoda decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   6