Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Ol 30/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-05

wynika, iż w dniu '[...]' S. T., z powołaniem się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
Policji, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie...

II SAB/Bk 42/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

I. W przypadku wpłynięcia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, podmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
Użyteczności Publicznej 'P.P.' do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej i w terminie 14 dni od daty zwrotu akt...

II SA/Wa 1927/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-14

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), odmówił udostępnienia żądanych we wniosku informacji ze względu na brak możliwości...
, wytworzone na etapie prac roboczych, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym ich udostępnienie...

IV SA/Po 545/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-29

ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako ustawa o dostępie do informacji...
publicznej), odmówił dostępu do wnioskowanej informacji oraz przesłał w załączeniu wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dotyczący...

II SAB/Wa 133/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

- Departamentu Prawnego o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej treści opinii prawnej Departamentu Prawnego w sprawie zasadności wystąpienia przez Skarb...
prawnych w trybie dostępu do informacji publicznej w tym nadesłania kserokopii dokumentów i rozpatrzenie wniosku z dnia [...] maja 2008 r., W odpowiedzi na powyższy...

II SA/Łd 207/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-15

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), odmówił M. Z. udostępnienia informacji publicznej...
. W tej sytuacji organ zwrócił się do strony o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez wskazanie...

II SAB/Wa 50/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Organ wyjaśnił, że w związku z tym, iż powyższe postępowanie w sprawie udzielenia...
o dostępie do informacji publicznej oraz o nałożenie na organ kary przewidzianej w tej ustawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił...

VIII SAB/Wa 5/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

z siedzibą w W. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy K. do udostępnienia skarżącej w 'Biuletynie...
złożonych spraw, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z dnia 8 października...

II SAB/Wa 160/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

Finansowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do rozpatrzenia wniosków S. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. z dnia...
nie stanowią informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie są bowiem dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 tej ustawy...

II SAB/Wa 128/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Nadzoru Finansowego, polegającą na nierozpatrzeniu jej wniosku z dnia [...] czerwca 2008 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym Spółka...
i ich udostępnienie następuje w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. Urząd KNF poinformował skarżącą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100