Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie organu...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r., Strona...

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zgodnie ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W ocenie...
, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarga D. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A, wpłynęła do organu 9 listopada 2021 r...

III OSK 4966/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) zwanej dalej 'u.d.i.p.', Wobec powyższego Sąd pierwszej instancji...
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej była niedopuszczalna, wobec wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy przez przepisy ustawy...

II SAB/Wa 739/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...
i art. 66 Kodeksu wykroczeń, polegającym na wprowadzeniu w błąd SKO w [...] co do tożsamości osoby składającej liczne wnioski o dostęp do informacji publicznej,, 2...

III SAB/Gl 120/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-21

kodeksu postępowania karnego i w tym zakresie stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wyłączone na podstawie art. 1 ust.2 ustawy o dostępie...
co do udostepnienia spisu akt sprawy sygn. akt [...]., W skardze zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego art.4 ust. 1 pkt.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 1554/21 - Wyrok NSA z 2022-09-06

informacja nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r...
postępowania - co do zasady - nie oddziałuje na sferę publiczną i z tego powodu nie jest nośnikiem informacji publicznej. Jednocześnie organ poinformował, że kwestię dostępu...

III OSK 2597/21 - Wyrok NSA z 2022-11-18

z dnia 7 grudnia 2018 r. wystąpiło do A. S.A. z siedzibą w W. z wnioskiem o udostępnienie w drodze dostępu do informacji publicznej w postaci: 1) informacji o łącznie...
, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczają dostęp do informacji publicznej w zakresie ochrony i zachowania w tajemnicy prywatności osoby fizycznej...

II SAB/Wa 712/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-22

informacja o sprawach publicznych. Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sformułowania...
obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona...

III OSK 1432/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

lutego 2018 r. Spółka poinformowała wnioskodawcę, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...
się w orzecznictwie - termin 'zadania publiczne' (art. 4 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) jest pojęciem szerszym od terminu 'zadania władzy publicznej' (art. 61...

IV SAB/Po 219/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

prawna, umożliwiająca przesłanie żądanych danych. Z przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wynika...
podkreślił, w jego rozumieniu fakt domagania się przez wnioskodawcę przedmiotowych informacji w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej wynika dopiero z treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   100