Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 57/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

. w sprawie dostępu do informacji będących R posiadaniu organów administracji publicznej czy dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 czerwca 1990 r. o swobodnym...
gminy P. i odmówienie im prawa do informacji, śledzenia biegu publicznych spraw samorządowych, dotyczy ich także jako wyborców z terenu gminy., W odpowiedzi na skargę...

II SAB/Kr 36/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-27

lub faktycznych, a nadto rozwiązania przyjęte w prawie europejskim, które gwarantują obywatelom prawo dostępu do informacji /akt/ będących w posiadaniu organów...
Odmowa udzielenia dziennikarzowi informacji, uzasadniane zwróceniem się przez dziennikarza do osoby nie upoważnionej do udzielania informacji, stanowi naruszenie...

SA/Ł 2722/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-06

wolności wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, a zatem po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia., 2. Prawo do otrzymania informacji, służące...

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

wiarygodności, zwłaszcza informacje w kwestiach materialno-finansowych. Ponadto odmawiano skarżącemu dostępu do akt postępowania koncesyjnego, powołując się na ich poufny...
Związanie organu koncesyjnego jego publiczną ofertą rozdysponowania określonych częstotliwości pomiędzy określonych wnioskodawców /art. 34 ustawy z dnia 29 grudnia 1992...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

interesów osób trzecich obejmuje w szczególności zapewnienie dostępu do drogi publicznej., Zamieszczenie w pkt 4 decyzji, w części mającej służyć ochronie interesów osób...
./, w szczególności postanowienia dotyczące ochrony interesów osób trzecich, mogą zawierać jedynie informacje dla inwestora o działaniach niezbędnych dla ochrony...