Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K.Z. z dnia [...] października 2013 r...
z dnia [...] października 2013 r. K. Z., powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

. skarżący zwrócił się na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782) do organu...
skarżącego do sprecyzowania w termie 14 dni wniosku oraz powiadomił, powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, iż ustosunkuje...

II SAB/Wa 305/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

2014 r. zwrócił się, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej u.d.i.p....
ustawy o dostępie do informacji publicznej, albowiem zgodnie z treścią uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13, dokumenty z akt sprawy...

II SAB/Wa 112/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-17

Administracyjny w Warszawie wskazał, że zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że zakres dostępu do informacji publicznej, dotyczącej umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, określony jest wyłącznie...

I OSK 431/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

2013 r. zwróciła się Prezesa UKE w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji w zakresie 30 interesujących ją zagadnień wskazanych we wniosku...
odmowy udostępnienia informacji publicznej., Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr DHRT-WORK-064-6/13 (8), wydanym na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 562/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-02

[...] czerwca 2014 r. M. M. zwrócił się do Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w W. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Tym samym dokumenty wewnętrzne Fundacji jakimi są opinie prawne...

II SAB/Wa 162/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z [...] stycznia 2014 r. 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. Z. z dnia [...] stycznia...
. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP, o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich operatów szacunkowych lokali mieszkalnych...

I OSK 142/14 - Wyrok NSA z 2014-12-11

informacji nie mieści się w kategoriach uznawanych za sprawę publiczną, podlegającą przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem żądana informacja...
określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Sąd pierwszej instancji odrzucił zapatrywanie organu, że art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...

II SA/Wa 443/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o udostępnienie informacji w postaci odpowiedzi...
o dostępie do informacji publicznej, a ewentualna odmowa ich udostępnienia może nastąpić jedynie w sytuacjach wskazanych w tej ustawie., Następnie Pierwszy Prezes Sądu...

II SAB/Wa 56/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w sprawie; 3. zasądza...
- stosownie do przepisu art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - w takiej samej wersji udostępniane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100