Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 99/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku D.O z dnia [...] grudnia 2004 r. o udzielenie...
. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale stosownie do ust. 2 powołanego artykułu, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw...

II SAB/Gd 36/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-25

nie miały charakteru informacji publicznej, w związku z czym brak było podstaw do wydania decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej. W ocenie skarżącego, z przepisów...
art. 16 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, iż odmowa udostępnienia umowy zawartej pomiędzy Gminą R. a A. powinna nastąpić...

II SAB/Wa 63/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Patentowego do rozpatrzenia wniosku B. K. z dnia 11 czerwca 2004 r. o udzielenie informacji publicznej...
, które znakami towarowymi być nie mogą. B. K., wskazał na art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

IV SA/Wr 712/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

. 1071 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 ust 1 pkt 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn...
o dostępie do informacji publicznej, informacji na temat pism, okólników i instrukcji np. dotyczących interpretacji przepisów 'Karty Nauczyciela', nadesłanych w latach 2001-2006...

II SAB/Wa 1/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-24

o dostępie do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23...
ustawy o dostępie do informacji publicznej wobec uporczywego naruszania przez SSC przepisów ustawy i obciążenie organu kosztami postępowania według norm przepisanych...

II SAB/Wa 119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-07

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - 1) zobowiązać Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku B.K. z dnia [...] czerwca 2005 r...
przedmiot postępowania poprzez wskazanie, że udzielenie żądanych informacji ma nastąpić w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stwierdził...

II SA/Wa 2043/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] listopada 2003r...
oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:, I) wszystkich materiałów służących przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw...

II SAB/Wa 2/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-24

Patentowego. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23 ustawy o dostępie...
jest bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji publicznej, zaś organ stawia zarzut niewyczerpania środków zaskarżenia., Wniosek, że skarga winna zostać odrzucona organ...

IV SAB/Po 9/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-06-08

się udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, pełnej dokumentacji wszystkich czynności podjętych w ramach prac nad projektem miejscowego planu...
do informacji publicznej nie wymaga uprzedniego wyczerpania wskazywanego przez sąd trybu. Środków takich nie przewiduje bowiem ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Wa 1721/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-22

1. W zakresie prawa dostępu do informacji interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia...
. sprawy ze skargi P. J. na decyzję Prokuratora Generalnego z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   93