Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1414/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

sprawy, a ustanowienie drogi koniecznej dla nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, nie może nastąpić w postępowaniu administracyjnym...
Zgoda zarządu drogi na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej do pól uprawnych i zabudowań, o jakiej mowa w art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...

II SA 1542/98 - Wyrok NSA z 1998-12-16

Artykuł 74 Kpa dopuszcza możliwość wyłączenia dostępu strony do akt sprawy /ich części/ ze względu na ważny interes państwowy i przewiduje dla takiej sytuacji...
odpowiednie postępowanie instancyjne i sądowe. Nie ma natomiast trybu odmawiania sądowi administracyjnemu dostępu do tego rodzaju akt niedostępnych dla strony. Naczelny Sąd...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

OPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-09

kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Stosowne informacje powinny znajdować się w aktach sprawy. W razie braku materiału w aktach sprawy sąd...
, co do zasady, sprawuje kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, to w tej sprawie chodzi o zgodność zaskarżonego postanowienia z prawem...

I SA/Ka 531/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-12-07

na dostarczaniu klientowi szerokiej informacji, ukazującej możliwości wypływające ze współpracy; miało to na celu jego silniejsze związanie ze spółką przez postrzeganie...
materiałami /wezwanie do uiszczenia kolejnej raty, informacje o kwocie rat już zapłaconych/ było przesyłane pocztą do subskrybentów, tj. klientów, z którymi spółka zawarła...