Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 508/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w dniu 29 lipca 2008 r. wystąpił do Ministra Finansów 'o udzielenie informacji...
normatywnych. Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

I OSK 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Ministra Finansów o udostępnienie informacji...
już odpowiedzi pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. Ponadto organ podał, że brak jest podstaw do rozpatrzenia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądane...

II SAB/Wa 145/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-20

11 czerwca 2008 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zwrócił się o udostępnienie mu wszelkich decyzji oraz postanowień, wydanych...
2008 r., informujące, że orzeczenia administracyjne, wydane w toku postępowania, nie są informacją publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., J...

II SA/Op 333/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Ozimka o przesłanie na jego adres nagrania z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się w dniu 27 maja 2009...
r., na płycie CD lub DVD., Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia, 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

II SAB/Łd 10/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-30

przepisów art. 1, art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Wójta Gminy L. o udostępnienie informacji publicznej na temat...
z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu...

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

II SAB/Wa 14/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-18

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN do rozpatrzenia wniosku J. S. B. z dnia 27 października 2008 r...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w zakresie umowy licencyjnej dotyczącej udostępniania w Internecie [...]. We wniosku wskazał...

VIII SAB/Wa 22/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku ich wykroczeniem poza ramy określone w ustawie. Powołując się na w/w przepis, spółka...
do informacji publicznej. W uzasadnieniu skargi podniósł, że pomimo upływu terminu o jakim mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany...

IV SAB/Gl 36/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-27

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie jest uwarunkowane wyczerpaniem środka zaskarżenia przewidzianego...
informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Wojewódzki Sąd...

II SA/Kr 1141/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-29

[...] września 2008 r., znak: [...] działając na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
sprzeciwia się regulacja zawarta w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100