Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, wymagających ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wywody uzasadnienia wniosku Pierwszego Prezesa zmierzają...
. Problem dostępu sędziów do informacji niejawnych w sposób całościowy i wyczerpujący unormowany jest w prawie sądowym, w szczególności w przepisach prawa o ustroju sądów...

III RN 64/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-01

jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego...
. w sprawie dostępu do informacji posiadanych przez władze publiczne/., Ustawowe ograniczenia w dostępie do informacji są w Polsce, zdaniem Sądu, dość liczne. Szczególne...

II SA 2230/99 - Wyrok NSA z 2000-02-21

/art. VII Rekomendacji R /81/ 19 Komitetu Rady Ministrów dla Państw Członkowskich z 25 listopada 1981 r. w sprawie dostępu do informacji posiadanej przez władze publiczne...
interesu publicznego'. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) Oficyny Wydawniczej 'SP' Sp. z o.o. w B.-P. na odmowę udzielenia informacji...

II SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2000-09-20

/., Ad. a/ Prezes Trybunału wskazał, że niejednokrotne sprawy rozpoznawane przez Trybunał Konstytucyjny wiążą się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową...
dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, ale także stwarza możliwość zainstalowania urządzeń umożliwiających dostęp do informacji dotyczących rozpoznawanych...

II SA 414/00 - Wyrok NSA z 2000-10-05

i rozpowszechniania informacji, a także rolę prasy w kształtowaniu jawności życia publicznego, kontroli i krytyki społecznej, służące również obronie interesu podatników...
publicznego realizowaną w związku z prawem obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej w funkcjonalnym rozumieniu, z ograniczeniem tego prawa wyłącznie...

III SA 1376/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /M.P. nr 36 poz. 313 i nr 64 poz. 576; zarządzenie...
stwierdziła, iż 'U.' S.A. nie przekazał do publicznej wiadomości tych informacji w formie raportu bieżącego, a co za tym idzie nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 81...

II SA/Po 737/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-20

ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...
Żądanie udostępnienia treści umowy w celu jej publikacji wykracza poza ramy obowiązku udzielania informacji, wynikającego z przepisów art. 61 ust. 2 Konstytucji...

III RN 123/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2000-01-13

zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi i w sposób, który zapewnia każdemu obywatelowi na jednakowych zasadach dostęp do służby publicznej, w danym wypadku...
ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, mają znamiona prawne działań z zakresu publicznej...

V SA 2509/99 - Postanowienie NSA z 2000-05-19

w samej Konstytucji, tam gdzie mówi ona o prawach cudzoziemców /np. ekstradycja cudzoziemca, art. 55 poza ust. 1, art. 56, dostęp cudzoziemców do służby publicznej - art. 60...
, dostęp cudzoziemców do informacji - art. 61 itd./, ustawodawca zwykły ma swobodę ukształtowania zakresu i treści tego prawa. Przy takim rozumieniu art. 37 Konstytucji...

OPS 16/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-03-20

stycznia 1997 r., zawierającego informację o uwzględnieniu skargi inwestora - Kazimierza F. wyraził pogląd, iż jego postanowienie wydane w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o NSA...
samokontroli wydanego rozstrzygnięcia przez organ administracji publicznej w przypadku wniesienia skargi do NSA na to właśnie rozstrzygnięcie. Ta wspólna cecha...
1   Następne >   2