Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 721/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-17

publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. A. K. wniosła w niniejszej sprawie skargę na naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez J. W. - Prezesa...
Spółdzielni Mieszkaniowej w J. - L. i radnego Rady Miejskiej. Z uzasadnienia skargi wynika, że naruszenie przez J. W. ustawy o dostępie do informacji publicznej polegało...

II SAB/Wa 2/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-16

w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. W dniu 13 listopada 2003r. Prezes...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zgodnie z którym udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności...

II SAB/Wa 147/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-09

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Centralną Komisję Lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...
o dostępie do informacji publicznej -jego wniosku z dnia 5 marca 2004r.., W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej wniósł o jej oddalenie...

II SA/Po 2686/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-01-27

Odwoławczego z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : dostępu do informacji publicznej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), odmówił udostępnienia C. J. informacji publicznej., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Wa 1433/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-04

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...]czerwca 2004 r. nr [...]w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Redakcja gazety...
tych umorzeń, powołując się na art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 4 pkt 2 prawa procesowego...

II SAB/Op 13/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-07

[...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 12 sierpnia 2003 r., R. Z. zwrócił się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, do Starosty...
nie są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem należą do sfery stosunków pracodawca - pracownik i podlegają ustawie z dnia 26...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SAB/Wa 83/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-25

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Ministra Finansów do załatwienia, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wyroku, wniosku skarżącego B.W. z dnia...
27 marca 2003 r. o udzielenie informacji publicznej. W dniu 27 marca 2003r. B.W. wystąpił do Ministra Finansów, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Po 2709/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznych; o d d a l a s k a r g ę /-/L.Drewniak-Żaba /-/M.Hrycaj...
1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...

II SA/Ka 2502/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-02

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza...
Rewizyjnej Rady Miejskiej w T.G.' - ze względu na fakt, że pismo to nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., 3. Umorzyć...
1   Następne >   +2   +5   +10   72