Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 1984/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

ze skargi P. I. [...] z siedzibą w W. na pismo Ministra Kultury z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić...
skargę. Wnioskiem z dnia 22 lipca 2005r. pełnomocnik P. I. [...] z siedzibą w W. zwrócił się do Ministra Kultury - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 408/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

o dostępie do informacji publicznej (...)'., Teatr [...] w odpowiedzi z dnia 23 września 2004 r. podtrzymał stanowisko zaprezentowane w piśmie z dnia [...] sierpnia 2004 r...
. [...] i jednocześnie, odnosząc się do kwestii dostępu do informacji publicznej, wskazał, że interesujące skarżącą informacje odnaleźć można na stronie internetowej...

II SAB/Wa 17/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę R. G. - Redaktor Naczelny czasopisma [...] w dniu 6 czerwca 2004 r. zwrócił się do Ministra Spraw...
- Prawo prasowe, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o usługach detektywistycznych., Wniosek ten wpłynął do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...

II SAB/Wa 78/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-12

ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Z. L. przedmiotem...
na wniosek z dnia 21 lutego 2005r., w którym zażądał - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - informacji o tym, jakie czynności (i przez kogo) zostały podjęte...

II SA/Wa 1032/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-30

. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę - W dniu 26 kwietnia 2005r. D. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odpowiednio w zw. z art. 251 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności...

II SA/Wa 1851/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-19

Rzeczypospolitej Polskiej, skargę na czynność z dnia [...] lipca 2005 r. odmawiającą zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej do wniosku z dnia 11 czerwca...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 2. art. 1 ust. 2 powołanej ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 329/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-16

towarowego. Jako podstawę swojego wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Dyrektor Departamentu Rejestrów Urzędu...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), odmówił B. K. udostępnienia dokumentów zawartych w aktach sprawy [...]. W uzasadnieniu podał, że zgodnie z art. 1...

IV SA/Po 1392/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznych , 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. 2 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), Burmistrz K. odmówił udostępnienia Redakcji...

II SA/Wa 1877/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, skargę na, jak wskazał, czynność z dnia 7 lipca 2005 r. odmawiającą dostępu do informacji publicznej. Powołanemu pismu...
skarżący zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...

II SO/Wa 424/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-24

Prezydenta W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia wymierzyć Prezydentowi W. grzywnę w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych). W dniu 27...
powołanej ustawy w zw. z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112, poz. 1198 z późn. zm.)., Z analizy akt sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   79