Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 595/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-10

Skoro zatem akta postępowań prowadzonych przez izby morskie zawierają szereg dokumentów o charakterze urzędowym, zawierających informację publiczną, zaś dostęp...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ wynika, że ustawa ta nie narusza unormowań zawartych w powyższych przepisach...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...
r. o dostępie do informacji publicznej kopii Polskiej Normy PN-EN 29008:2001 Butelki szklane - Odchylenie osi od pionu - Metoda badania., Pismem z dnia 20 stycznia 2003...

II SA/Kr 552/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ stanowiący, iż prawo do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy T. z dnia 14 stycznia 2003 r. (...), którą orzeczono o odmowie...

II SAB/Gd 100/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-26

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ podmioty, do których przed wejściem tej ustawy...
. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./., Ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie, w swej zasadniczej części, w dniu 1 stycznia 2002...

II SAB 372/03 - Wyrok NSA z 2003-11-20

o dostępie do informacji publicznej zapewnia zainteresowanemu dostęp do informacji publicznej w takiej formie, aby mógł on rzeczywiście zapoznać się z tą informacją, a nie daje...
publicznej, chronionego ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie czyni tego w sposób dostatecznie precyzyjny ustawodawca, posługując...

II SA 3572/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

stycznia 2002 r. Piotr W. złożył wniosek na podstawie art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o umożliwienie mu wglądu do całości akt zakończonego...
podał, że zarządzeniem (...) z 16 stycznia 2002 r. Prokurator Okręgowy w W. odmówił uwzględnienia wniosku z uwagi na art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA 2794/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

Jeżeli przesłanką odmowy prawa dostępu do informacji publicznej będzie niezgodne z ustawą z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz...
'zastrzeżone'. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, prawo do informacji nie jest prawem...

III RN 95/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-06-24

gwarantowanie prasie jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych. rozumianego jako prawo do uzyskania informacji...
unormowaniami dotyczącymi jawności życia publicznego, wolności prasy i jej dostępu do informacji a sferą ochrony prywatności. Pod względem systemu źródeł prawa...

II SA 3604/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

. (...). Decyzją z dnia 26 czerwca 2002 r. Burmistrz Miasta D. odmówił udostępnienia informacji publicznej polegającej na umożliwieniu dostępu i wykonaniu odpisu zawartej...
o jej oddalenie. Stwierdziło, że co prawda ustawa o dostępie do informacji publicznej tego wyraźnie nie stwierdza, jednak nie dotyczy ona informacji, które można uzyskać...

II SAB 91-92/03 - Wyrok NSA z 2003-09-12

w sprawie było więc rozstrzygnięcie, czy stowarzyszenie objęte jest zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej, a więc czy zobowiązane jest udzielać informacji...
o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, chyba, że zajdą szczególne...
1   Następne >   +2   4