Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), powoływanej dalej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'., 4) nie są również dokumentami...
, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd wskazał, że umowa z Kancelarią prowadzoną przez prof. [...] nie była zawierana z uwzględnieniem...

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

posiedzeniach w okresie od [...] stycznia 2012 r. do [...] grudnia 2013 r., We wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., P...
aby wyżej wymienione dane były objęte tą tajemnicą., Skarżący nie otrzymał żadnej decyzji administracyjnej, z której wynikałoby, że odmówiono mu dostępu do informacji publicznej...

I OSK 3516/15 - Wyrok NSA z 2017-10-03

ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdują zastosowania do Kół Łowieckich, które działają wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy Prawo łowieckie oraz o Statut...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782), poprzez ich niezastosowanie. A. S. wniósł o:, - zobowiązanie Koła...

I OSK 1013/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

jednolity Uchwały Wieloletniej. W pozostałym zakresie organ dopuścił się bezczynności w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764), na którą powoływał się skarżący zawiera normę kolizyjną w przepisie art. 1 ust. 2...

I OSK 384/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

, działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz. 782 - dalej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nadto Starosta Powiatu R., jako organ władzy publicznej 'nie jest, w rozumieniu art. 2 ust. 1 tej ustawy, uprawniony...

I OSK 1093/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

prawa do dostępu do informacji publicznej. Z treści wniosków składanych w niniejszej sprawie w żaden sposób nie wynikało, że wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać...
w Stowarzyszeniu [...]. Z ich treści wynikało bowiem, że wnioskuje ona o dostęp do informacji publicznej jako osoba fizyczna, a nie w imieniu Stowarzyszenia (wynikało...

IV SAB/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-12

z dnia 8 września 2016 r., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, w skrócie...
: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'), w przedmiocie udostępnienia informacji dotyczącej samowoli budowlanej, tj. zmiany konstrukcji schodów do lokalu...

I OSK 1522/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił skarżącemu F.B. udostępnienia kopii orzeczenia wydanego...
o dostępie do informacji publicznej., Jednocześnie za pismem z tego samego dnia, przesłano skarżącemu powyższe orzeczenie z wyłączonym, a podanym już wyżej zakresie., We wniosku...

II SAB/Gd 68/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-13

wpłynął wniosek skarżącego o przekazanie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji zanonimizowanej: 1. pisemnej informacji kiedy i dlaczego (treści...
z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13, nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący, w piśmie z dnia 17 lipca 2017...

II SAB/Wa 707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

. o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich błędna wykładnię polegającą na bezzasadnym przyjęciu, że żądane informacje nie są informacjami publicznymi...
. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100