Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia 21 maja 2012 r. L. Z. wystąpiła do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o udzielenie informacji publicznej poprzez dostęp...
. poinformowano wnioskodawczynię, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Wa 201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

się do Urzędu [...] Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy [...] w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
on informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest oświadczeniem woli podmiotu uprawnionego., W skardze na bezczynność organu A. R., wnosząc...

I OSK 1813/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

jego wniosku z dnia 27 grudnia 2011 r., złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji RP, w którym zwrócił się o udostępnienie mu wszystkich...
., Ustosunkowując się merytorycznie do skargi organ podniósł, iż stosownie do art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega...

II SA/Wa 2822/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

2011 r. nr [...] w części, w jakiej odmówiono dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na tajemnicę skarbową; 2. zaskarżona decyzja w części określonej w pkt 1...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli [...] o udostępnienie mu dokumentacji dotyczącej...

I OSK 2079/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

N. B. P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązując N. B. P. do rozpatrzenia wniosku skarżącego D. P. z dnia 23 grudnia 2011 r. w zakresie obejmującym...
, wskazując, że przedmiotowy list do Zarządu stanowi informację publiczną i nie mają do niego zastosowania ograniczenia w dostępie, o których mowa w ustawie z dnia 6...

II SAB/Wa 208/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

. w pozostałym zakresie skargę oddala. Fundacja [...] pismem z dnia 15 lipca 2010 r., skierowanym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła do Polskiej...
informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

2001 r.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu [...] czerwca 2011 r. złożył do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek...
. zm.) w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 i 4 Kpa, w zw. z art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu [...] sierpnia 2011 r...

II SA/Wa 1089/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), uchylił w całości własną decyzję z dnia [...] sierpnia...
. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż zgodnie z art. 5...

II SA/Wa 1716/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że rok urodzenia (wiek) sędziego nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W myśl bowiem art. 6...
ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach władzy publicznej...

I OSK 481/12 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Prokuratora Generalnego, pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. nr (...), poinformował wnioskodawcę, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na przedmiotową skargę organ wniósł o jej odrzucenie, podnosząc, że na wniosek skarżącego udzielił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100