Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 155/01 - Wyrok NSA z 2001-12-05

realizowaną także w związku z prawem obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej w funkcjonalnym rozumieniu, obejmującym dostęp do dokumentów i wstęp...
., Dotychczasowe wywody uzasadniają konieczność rozważenia stosunku między unormowaniami dotyczącymi jawności życia publicznego, wolności prasy i jej dostępu do informacji a sferą...

II SA 172/01 - Wyrok NSA z 2001-09-19

informacji obejmuje także dostęp do dokumentów takich organów. Gwarancje wolności prasy powiązane są ściśle z zasadą jawności życia publicznego realizowaną w związku z prawem...
przekazu uprawniają do uzyskiwania informacji o działalności tak pojmowanych organów władzy i podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej. Prawo do uzyskiwania...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

II SAB 254/01 - Wyrok NSA z 2001-12-11

zobowiązującego organ do wydania stosownego aktu. W sprawach prasowych przyjmuje się, że taka bezczynność nie istnieje lecz oznacza odmowę udzielenia informacji...
Prasowej 'Studentka' we W. na odmowę udzielenia informacji prasowej przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 sierpnia 2001 r. w przedmiocie orzecznictwa...

II SAB/Kr 58/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

Udostępniając informacje o działaniu gminy /w konsekwencji respektowania uprawnienia z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP/ bądź odmawiając zainteresowanemu dostępu...
nie ma obowiązku podawania informacji tego rodzaju na każcie żądanie poszczególnych mieszkańców Gminy. Informacja taka została podana do publicznej wiadomości na sesji...

II SA/Kr 1995/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

Udostępniając informacje o działaniu gminy /w konsekwencji respektowania uprawnienia z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP/ bądź odmawiając zainteresowanemu dostępu...
zakwalifikowano jako naruszenie prawa do informacji o działaniu władz publicznych, zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP. W terminie późniejszym pozostałe osoby skargę wycofały...

V SA 2482/00 - Wyrok NSA z 2001-02-26

, dostęp cudzoziemców do służby publicznej - art. 60, dostęp cudzoziemców do informacji - art. 51 itd./, ustawodawca zwykły ma swobodę ukształtowania zakresu i treści...
, tam, gdzie mówi ona o prawach cudzoziemców /np. ekstradycja cudzoziemca, art. 55 poza ust. 1, art. 56, dostęp cudzoziemców do służby publicznej - art. 60, dostęp cudzoziemców...

III SA 2917/00 - Wyrok NSA z 2001-05-22

Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30.08.2000 r. (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji przekazanych do KPWiG...
na zwolnienie z obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji przesłanej w raporcie bieżącym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 22 sierpnia...

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

organów władzy publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej., W rozdziale X regulaminu organizacyjnego rady...
ochrony obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej. Wprowadzony do statutu art. 9a nie narusza zasady ochrony obywatela do informacji...

III SA 3330/00 - Wyrok NSA z 2001-09-25

oraz sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych a nadto należy inspirowanie, organizowanie i podejmowanie...
1. Z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. nr 118 poz. 754 ze zm./ wynika, iż Przewodniczącemu...
1   Następne >   3