Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 159/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

z dnia [...] kwietnia 2010 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zwrócił się o udostępnienie mu odpisu kompletu dokumentów z doraźnej kontroli...
na złożony przez niego wniosek z dnia [...] kwietnia 2010 r. - poinformował, że żądana przez niego informacja nie podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 41/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) do Wojewody [...] o wydanie odpisu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. J. S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojewody...

II SAB/Wa 90/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku skarżącego P. W. z dnia [...] listopada 2009 r...
o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 200/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w S. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 19 maja 2009 r. w zakresie...
powinien zostać rozpatrzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W odpowiedzi...

II SAB/Wa 271/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie następujących danych:, 1. od jak dawna funkcję zastępcy prezesa PARP pełni P. Z.?, 2. w jakim trybie została powołana...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Pismem z dnia 13 sierpnia 2010 r. P. L. złożył do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Ol 15/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-02

o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie ustalono, iż organ nie posiada przedmiotowego zakresu informacji. Zatem z przyczyn niezależnych od organu...
nie może jej udostępnić. Wskazano, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej organ zobowiązany jest do udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Wa 1929/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-23

, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do Komendanta Głównego...
w pkt 2 wniosku zachodzą przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Komendant Główny...

II SAB/Wa 137/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] lipca 2009 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, J. S. zwrócił się do Urzędu...
wnioskował., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 139/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

[...] sierpnia 2009 r. o dostępie do informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy K. do rozpatrzenia wniosku J. S. z dnia [...] sierpnia 2009 r. o udostępnienie informacji...
postępowania Pismem z dnia [...] sierpnia 2009 r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, J. S. zwrócił się do Urzędu...

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

wysłanym dnia 30 kwietnia 2010 r. W. M., na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwrócił...
Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100