Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 91/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

2017 r. sformułowanym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) Fundacja [...] zwróciła...
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym a nie oznaczona we wniosku ustawa o dostępie do informacji publicznej., Wnioskodawca nie czując...

II SAB/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

się na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p....
listopada 2017 r. poinformował stronę skarżącą, iż podstawą prawną rozpatrzenia wniosku nie jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, lecz ustawa z dnia 30 listopada...

I OSK 273/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

do informacji publicznej, dającej pierwszeństwo prawu unijnemu, co wynika z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP. Dodatkowo podniesiono, że wniosek o dostęp do żądanych informacji...
informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązania organu do udostępnienia informacji i zasądzenie kosztów postępowania., Skarżąca...

I OSK 1976/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

wyrokowi zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) w zw. z art. 8, art. 8a ust...
I instancji przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym tworzą autonomiczny i wykluczający tryb dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. oraz błędną...

II SAB/Wa 312/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

[...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] marca 2018 r. o - złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
w tej sprawie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., [...] S.A. z siedzibą...

II SAB/Wa 547/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
i to niezależnie od tego, w jaki sposób zostało zakończone - rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej., W związku z powyższym, per analogiam, tryb udostępnienia...

II SAB/Wa 572/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-23

. o dostępie do informacji publicznej, odmówiło udostępnienia informacji wskazanych w pkt 1, 2, 4 i 6 wniosku., W uzasadnieniu decyzji Przedsiębiorstwo podniosło, iż wnioskodawca...
na wynik sprawy, tj. art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 2142/13...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

kwietnia 2014 r. powołał się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i wniósł o wskazanie, jakie przepisy prawa powszechnie...
2014 r. poinformował, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne...

I OSK 2021/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Kwestią sporną pozostawała jedynie możliwość dostępu do informacji w innym trybie, jako podstawa do nieudzielenia...
wnioskującemu informacji w oparciu o regulacje określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W ocenie Sądu, nie było podstaw do uznania, że art. 1 ust. 2 ustawy...

II SAB/Wa 86/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

listopada 2017 r. skarżący otrzymał w formie elektronicznej odpowiedź, że podstawą prawną realizacji wniosku nie jest ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz...
na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 2) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym konstytucyjne prawo do uzyskiwania informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100