Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 220/99 - Wyrok NSA z 1999-10-12

Konstytucji RP, który w ramach obywatelskiego prawa do informacji przewiduje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...
stosowane., Wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej wraz z dostępem...

II SA 73/99 - Wyrok NSA z 1999-02-23

pogląd, iż wynikające z tego przepisu uprawnienie obejmuje również prawo żądania dostępu do akt organu zobowiązanego do udzielania informacji, w zakresie przedmiotu...
informacji /wyrok SN z dnia 11 stycznia 1996 r., III ARN 57/95 - OSNAPU 1996 nr 13 poz. 179/. Niemniej jednak tego prawa żądania dostępu do akt nie można rozumieć...

II SA 686/99 - Wyrok NSA z 1999-06-24

, iż 'Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (...)'. Przetwarzanie takich danych...
informacji niejawnych /Dz.U. nr 11 poz. 95/ oraz innych przepisów. Ograniczenia dostępu do informacji mają zarówno charakter przedmiotowy, jak i podmiotowy., Art. 62 ust. 2...

V SA 298/99 - Wyrok NSA z 1999-08-31

w organach Bezpieczeństwa Publicznego'. Brak w przedstawionych dokumentach informacji w sytuacji, gdy ustawa wymaga pozytywnego dowodu braku działań na szkodę ówczesnej opozycji...
publicznego pozbawia się uprawnień kombatanckich i w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r. K 15/93 wprowadzono ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 r...

IV SA 536/97 - Wyrok NSA z 1999-04-01

dostępu do drogi publicznej dla objętej pozwoleniem na budowę inwestycji kwestia ta nie została wyjaśniona w niniejszej sprawie, zaś organ orzekający uznał, iż decydujące...
terenu., W związku ze stwierdzeniem przez organ orzekający, iż nie jest uregulowany stan prawny ulicy P. w skardze podnosi się, iż informacja ta nie jest prawdziwa...

I SA/Wr 1590/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-01-29

prowadzona w środkach masowego przekazu. Ma ona charakter powszechny, przeznaczony dla ogółu ludzi, a dostęp do niej ma niczym nie określona liczba osób. O publicznym...
reklamowych do losowo wybranych osób nie mogą zostać zaliczone do kosztów reklamy prowadzonej w inny publiczny sposób. Reklama jest prowadzona w sposób publiczny...

V SA 1753/97 - Wyrok NSA z 1999-01-05

mechanikiem i wydanie zaskarżonej decyzji jest dla niego krzywdzące., Komendant Główny Policji wniósł o oddalenie skargi wyjaśniając, że informacje, które stanowiły...
stwierdził ponadto, że w sprawie nie występują okoliczności uzasadniające ujawnienie przedmiotowych informacji na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o Policji., Naczelny Sąd...

V SA 913/98 - Wyrok NSA z 1999-01-07

, jeżeli nie występują informacje podlegające ochronie, nie ma narażenia na szwank interesu bezpieczeństwa Państwa i w konsekwencji brak jest wówczas przyczyn...
prowadziłoby do ograniczenia konstytucyjnej funkcji sądu w kontroli działania organów administracji publicznej. I już choćby z tego powodu przyjęcie takiej możliwości godziłoby...

V SA 1827/97 - Wyrok NSA z 1999-01-06

postępowania administracyjnego. W szczególności organ administracji publicznej musi prowadzić postępowanie z poszanowaniem zasady prawdy obiektywnej /art. 7 Kpa...
podatkowych., Komendant Główny Policji wniósł o oddalenie skargi wyjaśniając, że informacje, które stanowiły podstawę sformułowania negatywnej opinii zostały uzyskane z Urzędu...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

kwietnia 1988 r. Pierwotna wersja tego planu przeznaczała teren, na którym leży działka Nr 496/1 pod zieleń publiczną w strefie ochrony krajobrazu (...). Uchwałą z dnia 30...
zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /Dz.U. nr 141 poz. 692/. W uzasadnieniu tej decyzji napisano, że wniosek o wydanie pozwolenia...