Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 234/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

Telewizja Polska S. A. powołała się na art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i stwierdziła...
telewizyjne (które nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej), zainteresowane są poznaniem kosztów, jakie w tym zakresie poniosła Spółka i znając warunki...

II SAB/Po 129/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy...
na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań o udzielenie informacji publicznej złożonych w dniu...

II SAB/Łd 61/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-14

26 czerwca 2020 r. Skarżąca stanęła na stanowisko, iż żądane informacje stanowią informacje publiczne w rozumieniu ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji...
publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], jako dotyczące świadczeń finansowanych ze środków publicznych...

I OSK 1499/18 - Wyrok NSA z 2020-01-17

ustawy o dostępie do informacji publicznej., Decyzja powyższa stała się przedmiotem skargi M.R. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w której skarżący...
., Odnosząc się do wprowadzonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby...

II SAB/Wa 640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

faktyczny., W piśmie z dnia [...] czerwca 2019 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej'., Jednocześnie, organ zauważył, że w piśmiennictwie wielokrotnie wyrażano przekonanie...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezzasadne nieudostępnienie informacji...

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. dalej powoływanej jako ustawa o dostępie...
udostępnienia dokumentu prywatnego, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej, ponieważ w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty...

II SAB/Wa 161/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483), w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019...
. Wskazało, że sposoby (tryby) udzielania informacji publicznej, a także ograniczenia w jej udostępnianiu, normują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 775/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-29

dalej: organ) na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, zwana dalej: u.d.i.p....
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z nadużyciem przez skarżącą prawa dostępu do informacji publicznej., Uzasadniając powyższe wskazał, że ilość...

II SA/Gd 6/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-13

., W pierwszej kolejności wskazał organ, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058...
się do prywatności tej osoby, która korzysta z szerokiej ochrony prawnej co do udostępniania jej osobom trzecim. Oznacza to, że dostęp do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100