Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 97/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-26

A w Ł. (na adres poczty elektronicznej: [...]@[...].com) wniosek na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], w związku z prowadzoną kontrolą dotyczącą sposobu zabezpieczenia...

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej], mimo tego do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie otrzymało...
wykonującym zadania publiczne', o jakim mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze bowiem, zadaniem publicznym władz jest: 'zapewnienie...

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...
o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, informacji dotyczącej przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr [...], pn. [...], w zakresie:, 1...

II SA/Wa 68/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) w zw. z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, pytań egzaminacyjnych z Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinie psychologii klinicznej, które odbyły się w 2019...

II SAB/Po 110/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-20

do informacji publicznej (Dz.U z 2020 poz. 695, zwaną dalej: ustawą o dostępie do informacji publicznej) poinformował skarżącego, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie...
2020 r., nr [...], Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu 30 podań...

III OSK 3861/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

sprawy sądowej'. Z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami...
ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Przepisami takimi są przepisy kodeksu postępowania karnego...

II SAB/Wa 481/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.')., Prezes Sądu...
informacji publicznej, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania w celu uzyskania każdej informacji., Prezes Sądu Rejonowego...

II SAB/Wa 696/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-26

2020 r. Informując o zwrocie pisma-ponaglenia oraz przesłankach braku odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, proponując spotkanie w tej sprawie...
dostępu do informacji publicznej następuje w formie decyzji a nie odmowy dostępu do informacji w formie milczącej., Wobec powyższego wnosił o:, 1. Zobowiązanie...

II SAB/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

r. Stowarzyszenie [...], powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
. o dostępie do informacji publicznej., Organ stwierdził bowiem, że działanie skarżącego Stowarzyszenia w zakresie, w jakim żąda udzielenia informacji o danych personalnych...

III OSK 4568/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Spółka oceniła, że informacje, których żądają skarżący...
udostępnienia. Ochrona prywatności, o której mowa w art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nie działających...
1   Następne >   +2   +5   +10   100