Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-07

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej...
informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764...

I OSK 2937/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

- na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm., dalej: u.d.i.p.), zwróciła się do organu o udzielenie...
przez nią zadane, w szczególności przez: odmowę udostępnienia informacji w formie nieprzewidzianej do tej czynności przez ustawę o dostępie do informacji publicznej; udzielenie...

II SAB/Sz 29/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-22

, gdy tryb i zasady dostępu do informacji publicznej zostały w innych aktach prawnych uregulowane odmiennie. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służy...
odwołać się do przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Tryb i zasady udzielania informacji publicznej określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Op 146/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-28

Komendanta Miejskiego Policji w Opolu dotyczącą nieudzielania informacji publicznej w trybie art. 1-3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawie: 1) podania...
w tych punktach. Na tej podstawie skarżąca zarzuciła Komendantowi Miejskiemu Policji w Opolu naruszenie art. 1, 2 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez ignorowanie...

II SAB/Sz 53/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-12

w powiązaniu z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący podniósł, że co do zasady nie kwestionuje tego, że tryb udostępnienia niektórych informacji...
, że udzielenie informacji publicznej ma charakter czynności materialno-technicznej, co wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

r. I.L. wystąpiła do Ministra Energii o podanie informacji, w trybie dostępu do informacji publicznej czy Ministerstwo posiada informacje wskazujące na fakt, że spółka...
naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

I OSK 1992/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej w skrócie 'u.d.i.p.'), informacji publicznej dotyczącej wykonania przez władze...
wewnętrzne (tu: ustawę o dostępie do informacji publicznej) dla usprawiedliwienia niewykonywania przez nią traktatu, czy - szerzej prawa międzynarodowego (tu: wyżej wskazanego...

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

, iż powyższy wniosek E. Sp. z o.o. w E. stanowi dokument prywatny i nie posiada waloru informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie...
niż dokumenty urzędowe i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów. Skoro prawo do informacji stanowi prawo konstytucyjne...

II SAB/Wa 134/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

w kontekście przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.), na podstawie przepisów...
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Brak wyraźnego sprecyzowania żądania spowodował, iż nie można było stwierdzić czy żądana informacja...

II SAB/Ol 15/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-19

lipca 2015r. otrzymał pismo z KWP O., w którym odmówiono mi dostępu do dokumentów, wskazując że dokumenty te nie stanowią informacji publicznej. W związku...
, który w poprzedniej sprawie jednoznacznie stwierdził, że nie żąda dokumentów w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazano, że zaskarżony organ nie ma zdolności...
1   Następne >   +2   +5   +10   33