Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

II SAB/Wa 718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Generalnego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K.Z. z dnia [...] października 2013 r...
z dnia [...] października 2013 r. K. Z., powołując się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...

III OSK 1166/22 - Wyrok NSA z 2023-09-15

mu udostępnione, gdyż nie można uznać, że złożony przez niego w dniu 16 sierpnia 2021 r. wniosek został skierowany do organu w trybie dostępu do informacji publicznej w związku...
Rejonowej w T., a wyjątkowo wobec prokuratora M.C., i usiłuje, również w drodze dostępu do informacji publicznej, uzyskiwać w związku z tym informacje o prokuratorach...

I OSK 1522/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił skarżącemu F.B. udostępnienia kopii orzeczenia wydanego...
o dostępie do informacji publicznej., Jednocześnie za pismem z tego samego dnia, przesłano skarżącemu powyższe orzeczenie z wyłączonym, a podanym już wyżej zakresie., We wniosku...

II SAB/Gd 68/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-13

wpłynął wniosek skarżącego o przekazanie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji zanonimizowanej: 1. pisemnej informacji kiedy i dlaczego (treści...
z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13, nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący, w piśmie z dnia 17 lipca 2017...

I OSK 1499/18 - Wyrok NSA z 2020-01-17

ustawy o dostępie do informacji publicznej., Decyzja powyższa stała się przedmiotem skargi M.R. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w której skarżący...
., Odnosząc się do wprowadzonego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczenia w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby...

III OSK 3861/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

sprawy sądowej'. Z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami...
ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Przepisami takimi są przepisy kodeksu postępowania karnego...

II SAB/Wa 841/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

jego żądania nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
mogą zawierać regulacje odmawiające dokumentowi, nawet wytworzonemu przez organ władzy publicznej, cechy informacji publicznej podlegającej udostępnieniu. Sama ustawa o dostępie...

III SAB/Gl 120/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-21

kodeksu postępowania karnego i w tym zakresie stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wyłączone na podstawie art. 1 ust.2 ustawy o dostępie...
co do udostepnienia spisu akt sprawy sygn. akt [...]., W skardze zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego art.4 ust. 1 pkt.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Gl 276/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-06

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej: ustawa lub udip), zarzucając mu naruszenie jej art. 13 ust. 1 , art...
Prokuratura Rejonowa w D. nie udostępniła żądanej informacji publicznej na jego wniosek, czym naruszyła 14 dniowy termin wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100