Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. dalej powoływanej jako ustawa o dostępie...
udostępnienia dokumentu prywatnego, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej, ponieważ w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty...

II SAB/Wa 159/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

z dnia [...] kwietnia 2010 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zwrócił się o udostępnienie mu odpisu kompletu dokumentów z doraźnej kontroli...
na złożony przez niego wniosek z dnia [...] kwietnia 2010 r. - poinformował, że żądana przez niego informacja nie podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 41/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) do Wojewody [...] o wydanie odpisu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. J. S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojewody...

II SAB/Wa 145/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-20

11 czerwca 2008 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zwrócił się o udostępnienie mu wszelkich decyzji oraz postanowień, wydanych...
2008 r., informujące, że orzeczenia administracyjne, wydane w toku postępowania, nie są informacją publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., J...

IV SAB/Wr 45/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-05

wskazał, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112...
reguluje ustawa (Konstytucja RP i ustawa o dostępie do informacji publicznej), zaś wnioskodawca nie żąda udostępnienia akt sprawy, ale udostępnienia konkretnych, co do formy...

II SAB/Kr 113/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-10-08

wnioskiem - znak wnioskodawcy [...], nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, lecz jest informacją...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie Wojewoda Małopolski stwierdził, że załatwiając sprawy z wniosków o informację publiczną organ kieruje...

II SAB/Kr 112/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

o następującej treści:, 'Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429...
wnioskowanej informacji. Organ wskazał, że celem ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zaspokajanie indywidualnych (prywatnych) potrzeb, w postaci...

II SAB/Kr 154/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-18

września 2020 r., nadesłanym drogą elektroniczną do Wojewody Ł. M. zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w ramach prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej...
się w zakresie dostępu do informacji publicznej. Nadto zarzucono Wojewodzie naruszenie 14 dniowego terminu do udzielenia odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej...

IV SA/Wr 712/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-22

. 1071 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 ust 1 pkt 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn...
o dostępie do informacji publicznej, informacji na temat pism, okólników i instrukcji np. dotyczących interpretacji przepisów 'Karty Nauczyciela', nadesłanych w latach 2001-2006...

IV SAB/Wr 46/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-05

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: ustawa., Uzasadnia to zdaniem organu fakt, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy i art. 61...
miało stanowić przeszkodę w udostępnieniu informacji. Dostęp do informacji reguluje ustawa (Konstytucja RP i ustawa o dostępie do informacji publicznej). Wnioskodawca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100