Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy oraz w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, z których wynika, że zachodzi potrzeba...
tajności i informacje niejawne, mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności, odmówić...

II OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

, ze szczególnymi wyjątkami określonymi w ust. 2 i 3. Dalej możliwość i prawo dostępu do służby publicznej, a także prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...
niejawne), są z kolei przedmiotem regulacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167). Powszechny dostęp...

IV SA/Wa 2461/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a dostęp do nich mogą mieć tylko osoby legitymujące się upoważnieniem. Zgodnie z art. 74 § 1 k.p.a., przepisu art...
, informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności. Należy...

IV SAB/Wa 93/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

na podstawie:, posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp...
informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedstawionych...

II OSK 2311/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

obywatelstwa polskiego następowała z mocy prawa przez przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody właściwego wojewody...
. przez Z. G. o nr tożsamości [...])', i dalej, iż 'w zautomatyzowanych oraz tradycyjnych wykazach SOI nie odnaleziono informacji dotyczącej ww. Zgodnie z najlepszą wiedzą SOI...

II OSK 1393/10 - Wyrok NSA z 2011-06-02

on obywatelstwo obce, a następnie odbył służbę wojskową w wojskach obcych lub przyjął urząd publiczny w państwie obcym. W tym celu organ pismami z dnia 16 kwietnia 2009 r...
z mocy prawa więc gdyby W. O. utracił obywatelstwo polskie musiałby pozostać po tym jakiś ślad w dokumentacji, do której dostęp ma organ. Zdaniem skarżącej na organie leży...

II OSK 1263/17 - Wyrok NSA z 2019-04-10

wprowadzając w błąd funkcjonariusza publicznego, co do swej narodowości, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wydania przez Wojewodę [...] decyzji o zezwoleniu...
, że Wojewoda [...] stwierdził, iż A. S. nie wykazał, że jest osobą pochodzenia polskiego, bowiem jedyny dokument zawierający informacje o polskiej narodowości przodków...

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

informacji publicznych urzędów marszałkowskich poszczególnych województw wynika, iż w okresie od czerwca do listopada 2005 r. wiele podmiotów otrzymało decyzje zezwalające...
muszą mieć dostęp do stacji demontażu lub punktów zbierania działających w ramach sieci danego wprowadzającego pojazdy w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej...