Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy oraz w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, z których wynika, że zachodzi potrzeba...
tajności i informacje niejawne, mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności, odmówić...

II OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

, ze szczególnymi wyjątkami określonymi w ust. 2 i 3. Dalej możliwość i prawo dostępu do służby publicznej, a także prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...
niejawne), są z kolei przedmiotem regulacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167). Powszechny dostęp...

IV SA/Wa 2461/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, a dostęp do nich mogą mieć tylko osoby legitymujące się upoważnieniem. Zgodnie z art. 74 § 1 k.p.a., przepisu art...
, informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności. Należy...

II OSK 2780/21 - Wyrok NSA z 2023-02-07

, co może dotyczyć także części akt sprawy lub poszczególnych materiałów (dokumentów). Ograniczenie dostępu do dokumentów objętych ochroną informacji niejawnych stanowi ograniczenie...
od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego notatkę dotyczącą cudzoziemki. Dokument ten został wyłączony z akt postępowania administracyjnego, albowiem zawierał informacje niejawne...

IV SAB/Wa 93/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

na podstawie:, posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp...
informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedstawionych...

II OSK 2311/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

obywatelstwa polskiego następowała z mocy prawa przez przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody właściwego wojewody...
. przez Z. G. o nr tożsamości [...])', i dalej, iż 'w zautomatyzowanych oraz tradycyjnych wykazach SOI nie odnaleziono informacji dotyczącej ww. Zgodnie z najlepszą wiedzą SOI...

II OSK 1406/21 - Wyrok NSA z 2022-10-11

polskiego następuje:, 1. przez nabycie obcego obywatelstwa,, 2. przez przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody Rządu...
zauważył, że materiał dowodowy oraz informacje strony zawarte we wniosku nie potwierdzają, że P. A. B. z domu B. posiadała obywatelstwo polskie w dacie narodzin...

II OSK 1393/10 - Wyrok NSA z 2011-06-02

on obywatelstwo obce, a następnie odbył służbę wojskową w wojskach obcych lub przyjął urząd publiczny w państwie obcym. W tym celu organ pismami z dnia 16 kwietnia 2009 r...
z mocy prawa więc gdyby W. O. utracił obywatelstwo polskie musiałby pozostać po tym jakiś ślad w dokumentacji, do której dostęp ma organ. Zdaniem skarżącej na organie leży...

II OSK 1263/17 - Wyrok NSA z 2019-04-10

wprowadzając w błąd funkcjonariusza publicznego, co do swej narodowości, czym wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wydania przez Wojewodę [...] decyzji o zezwoleniu...
, że Wojewoda [...] stwierdził, iż A. S. nie wykazał, że jest osobą pochodzenia polskiego, bowiem jedyny dokument zawierający informacje o polskiej narodowości przodków...

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

informacji publicznych urzędów marszałkowskich poszczególnych województw wynika, iż w okresie od czerwca do listopada 2005 r. wiele podmiotów otrzymało decyzje zezwalające...
muszą mieć dostęp do stacji demontażu lub punktów zbierania działających w ramach sieci danego wprowadzającego pojazdy w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej...