Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

IV SAB/Wr 507/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-13

, a nie osoba, która działała w jego imieniu. Brak wskazania w ustawie o dostępie do informacji publicznej jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku o udostępnienie informacji...
ma prawo kwestionować zgodność z prawem działania organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Rozstrzygana sprawa nie dotyczy oczywiście kwestii związanych...

I OSK 465/10 - Wyrok NSA z 2010-06-22

ubezpieczeniowej, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że skoro...
jest już bowiem orzecznictwo, wedle którego tylko dokumenty urzędowe mogą być udzielone w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przy czym odróżnić trzeba dokument...

II GSK 2042/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

do informacji publicznej., Za niezasadny Prezes NFZ uznał zarzut odwołującego dotyczący wyboru oferty, przez komisję konkursową, w oparciu o 'niejasne kryteria'. Organ...
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.; dalej: ustawa o świadczeniach lub ustawa) wobec...

III SA/Po 1587/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

żądane przez skarżącą stanowią informacje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198...
do informacji publicznych. Ze względu na fakt, iż przepisy u.d.p. nie określają trybu udostępnienia materiałów i udzielania informacji - należałoby stosować przepisy u.d.p...

VI SA/Wa 482/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-21

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
. Jednocześnie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdza, że '(...) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach...

II GSK 2041/12 - Wyrok NSA z 2013-03-08

ustawa o konkurencji) oraz na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm., dalej ustawa...
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.; dalej ustawa o świadczeniach), przeprowadziła z oferentami negocjacje w celu...

VI SA/Wa 1477/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

Informacji Publicznej pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego świadczeń opieki zdrowotnej...
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszy wykaz świadczeniodawców...

II GSK 2027/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

do informacji publicznej., Za niezasadny Prezes NFZ uznał, zarzut odwołującego dotyczący wyboru oferty, przez komisję konkursową, w oparciu o 'niejasne kryteria'. Organ podkreślił...
organ odwoławczy stwierdził, że udostępniając odwołującemu ofertę naruszyłby przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także ustawy o dostępie...

II GSK 557/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Mianowicie w zakresie, jakim...
ubiegających się o zawarcie umowy - a więc innymi słowy, równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o dostęp do środków publicznych mających...

IV SA/Po 710/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-03

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r., Nr 210, poz. 2135 ze zm.) poprzez odrzucenie oferty odwołującego w sytuacji, gdy informacje zawarte...
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. - dalej także: 'Ustawa') oraz art. 138 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   17