Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I OSK 2613/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

. oraz nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nie zawierały informacji dotyczących wszystkich zebranych w ramach zbiórki publicznej środków, ich wydatkowania oraz kosztów zbiórki...
. O publicznym charakterze zbiórki decyduje skierowanie apelu do bliżej nieokreślonego adresata, co oznacza, że każdy, kto zapozna się z informacją, może dokonać wsparcia...

I GSK 1536/22 - Wyrok NSA z 2022-11-23

w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. W ust. 2 wskazano, że projekt...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 1789/21 w sprawie ze skargi S. E. i S. Z. sp. jawna w [...] na informację Mazowieckiej Jednostki...

I GSK 1805/22 - Wyrok NSA z 2022-12-14

i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania., W myśl art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej...
, rzetelność, bezstronność wyboru projektów i równość wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zasady...

VII SA/Wa 1309/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

, z których otrzymał informacje na temat Fundacji (zob. str. 5-6 decyzji). Następnie wskazał, że na podstawie szczegółowej weryfikacji informacji przedłożonych przez wszystkich starostów...
z ich strony do zawarcia umów (w pojedynczym przypadku zgodnie z informacją starosty [...] brak odpowiedzi przez Fundację na monity telefoniczne i mailowe), jest kwalifikowany...

VII SA/Wa 1310/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

to, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie publiczne., Zgodnie z art. 11 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 2...
w przedmiocie realizacji zadania publicznego. Wprawdzie oświadczenie z [...]lutego 2019 r. o rozwiązaniu umowy zostało podpisane m.in. przez wicestarostę [...], jednak posiadał...