Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VII SA/Wa 151/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

stronie internetowej [...]następującą informację: 'Budowa [...] Kolei [...] przekroczyła właśnie półmetek, natomiast termin zakończenia robót budowlanych wyznaczony został...
Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania t infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274), zwanego dalej...

VI SA/Wa 561/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

przeprowadzonych analiz oceny rynku transportu kolejowego oraz zebranych informacji z rynku dotyczących dostępu do kolejowej infrastruktury usługowej, a także w oparciu...
na zapytania Prezesa UTK dotyczące przekazania informacji na temat występowania przypadków utrudniania lub ograniczania ze strony zarządców dostępu do infrastruktury punktowej;, 2...

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

. z załącznikiem II Część I Rozporządzenia 1371/2007, polegające na niedostarczaniu pasażerom informacji o warunkach najniższych opłat za przewóz, czego przyczyna jest niedostępność...
ograniczenia dostępu do pełnej oferty biletowej P. I.. Prezes UTK pismem z dnia 23 maja 2013 r. zwrócił się do P. I. o zajęcie stanowiska w kwestii udostępniania pełnej...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

2 i ust. 4 utk wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec [...] w sprawie zapewnienia przewoźnikom kolejowym niedyskryminującego dostępu do infrastruktury...
kolejowej, o czym poinformował spółkę., Do akt postępowania zostały dołączone pisma przewoźników dotyczące przekazania informacji na temat występowania przypadków utrudniania...

II GSK 1906/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

w sprawie prawidłowości naliczania przez P. S.A. opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. W wyniku kontroli, w dniu [...] września 2011 r. wydał decyzję stwierdzającą...
z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 6 i § 19 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu...

II GSK 3659/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

na rozkład jazdy 2012/2013 oraz w projekcie Regulaminu 2013/2014 informacji o metodzie kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury oraz o wszelkich parametrach...
rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, przedziałów masy brutto dla pociągów pasażerskich oraz towarowych. Brak było natomiast, pomimo poprzedniej decyzji, informacji...

VI SA/Wa 652/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

stanowiącej dostęp do peronów z drogi publicznej lub dworca kolejowego, a także powierzchni służącej do umieszczania dodatkowych informacji dla pasażerów (...)., W ocenie...
, z drogi publicznej lub dworca kolejowego'. W świetle art. 36a ust. 3 u.t.k. przewoźnicy kolejowi są uprawnieni do dostępu do udostępnianych obiektów...

VII SA/Wa 1423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

podania do publicznej wiadomości będzie spełniony przez wskazanie informacji zawartych na stronie internetowej przewoźnika albo w inny sposób przyjęty w środowisku...
[...], Cenniku usług przewozowych, Regulaminie Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt oraz Regulaminie internetowej sprzedaży biletów. Dostęp do informacji w transporcie kolejowym...

II GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

które stacje są węzłowe i sprawdzić możliwość przesiadki. Dodatkowo pasażer znajdujący się bezpośrednio na przystanku ma dostęp wyłącznie do informacji o połączeniach z danej...
tabel liniowych po uzupełnieniu choćby schematyczną mapą danej sieci kolejowej lub jej fragmentu, umożliwia sprawny dostęp do informacji o ofercie przewozowej na danej...

VII SA/Wa 2233/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

się z obowiązku, określonego w art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, poprzez nieprawidłowe naliczanie opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej...
się z obowiązku, określonego w art. 29 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, poprzez nieprawidłowe naliczanie opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej...
1   Następne >   2