Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
wnioskiem z dnia 2 grudnia 2014 r. organ stwierdził, że nie stanowią informacji publicznej, tym samym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-19

informację publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Pomimo upływu 14 dni...
rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, albowiem odmowa udzielenia informacji publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...

II SA/Bk 248/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-06

mu prawem ogłoszenia o wyborze trybu zawarcia umowy;, 4. naruszenie przepisów art. 8 ust. 6 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w stanie ustalić kiedy nastąpiła publikacja ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, bowiem w metryce dokumentu znajduje się data 10 marca 2011 r. Ogłoszenie...

III SA/Gl 532/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-28

o posiadanych licencjach, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330...
, że brakująca informacja za sprawą publicznego rejestru jest daną powszechnie dostępną;, - art. 120 O.p. przez dokonanie wykładni przepisów prawa z pominięciem wykładni...

II GSK 905/17 - Wyrok NSA z 2019-06-05

o dostępie do informacji publicznej nie udostępnił jej na wniosek złożony w toku postępowania dokumentacji wagi użytej przy kontroli, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie...
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm., dalej: udp), i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r...

II SA/Bk 641/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-10-31

osobom (np. w drodze dostępu do informacji publicznej) z uwagi na tajemnicę skarbową, gdyż zawsze będą dotyczyły indywidualnego podmiotu. Kontrolowany nie dowie się zatem...
nie zachował zatem wymaganego minimum przedłożenia jakichkolwiek informacji uprawniających do wykazania ważnego interesu przewoźnika czy też interesu publicznego...

VII SA/Wa 104/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-01

kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 z poźn. zm.) po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie prawidłowości naliczania przez P. S.A. opłat za dostęp do infrastruktury...
.) oraz § 6 i § 19 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz...

VI SA/Wa 3207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

2013/2014 informacji o metodzie kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników...
oraz § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, ma obowiązek zamieścić w regulaminie przydzielania tras pociągów informacje o sposobie kalkulacji stawek...

II SA/Gl 1268/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Województwa, z dnia [...] r. wraz z pismem przewodnim z dnia [...] r., w trybie dostępu do informacji publicznej - na okoliczność podjęcia przez Zarząd Województwa decyzji...
Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (względnie ogłoszenia o zmianie innego ogłoszenia na co najmniej sześć miesięcy wcześniej). W związku z powyższym...
1   Następne >   +2   +5   +10   72