Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

go, że rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm...
wnioskiem z dnia 2 grudnia 2014 r. organ stwierdził, że nie stanowią informacji publicznej, tym samym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-19

informację publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Pomimo upływu 14 dni...
rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, albowiem odmowa udzielenia informacji publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...

II SA/Bk 248/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-06

mu prawem ogłoszenia o wyborze trybu zawarcia umowy;, 4. naruszenie przepisów art. 8 ust. 6 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w stanie ustalić kiedy nastąpiła publikacja ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, bowiem w metryce dokumentu znajduje się data 10 marca 2011 r. Ogłoszenie...

III SA/Gl 532/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-28

o posiadanych licencjach, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330...
, że brakująca informacja za sprawą publicznego rejestru jest daną powszechnie dostępną;, - art. 120 O.p. przez dokonanie wykładni przepisów prawa z pominięciem wykładni...

II GSK 905/17 - Wyrok NSA z 2019-06-05

o dostępie do informacji publicznej nie udostępnił jej na wniosek złożony w toku postępowania dokumentacji wagi użytej przy kontroli, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie...
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm., dalej: udp), i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r...

VII SA/Wa 104/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-01

kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 z poźn. zm.) po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie prawidłowości naliczania przez P. S.A. opłat za dostęp do infrastruktury...
.) oraz § 6 i § 19 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz...

VI SA/Wa 3207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

2013/2014 informacji o metodzie kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury oraz o wszelkich parametrach, które mają istotny wpływ na wysokość ponoszonych przez przewoźników...
oraz § 19 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, ma obowiązek zamieścić w regulaminie przydzielania tras pociągów informacje o sposobie kalkulacji stawek...

II SA/Gl 1268/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Województwa, z dnia [...] r. wraz z pismem przewodnim z dnia [...] r., w trybie dostępu do informacji publicznej - na okoliczność podjęcia przez Zarząd Województwa decyzji...
Unii Europejskiej oraz Biuletynie Informacji Publicznej (względnie ogłoszenia o zmianie innego ogłoszenia na co najmniej sześć miesięcy wcześniej). W związku z powyższym...

VII SA/Wa 1548/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

rozporządzenia w sprawie warunków dostępu, poprzez opracowanie Regulaminu [...] w taki sposób, że przewoźnicy kolejowi nie uzyskali informacji o sposobie ustalania opłat...
ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie warunków dostępu stanowi natomiast, że '(...) Regulamin należy opracować w taki sposób, aby przewoźnik uzyskał informacje...
1   Następne >   +2   +5   +10   66