Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 1677/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-17

2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w W. z dnia...
. Zarzucił naruszenie przepisów:, 1. art. 61 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 885/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

nowelizacji dokonanej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, stanowi, iż w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy...
o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Zarząd Główny PZŁ wniósł o jej oddalenie, odnosząc się do wniosku z dnia [...] sierpnia 2014 r., a nie do wniosku...

II SAB/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

we wniosku nie podlegają przepisom w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] marca 2013 r. A. S. wezwała Prezydenta...
(ust. 1). Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych...

II SAB/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

, wpłynął wniosek Fundacji [...] o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:, Informacji na temat finansowych środków publicznych jakie zostały...
wskazało dzień [...] lipca 2015 r., powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Następnie pismem z dnia [...] lipca 2015 r. organ przekazał...

III OSK 56/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

okoliczności, że organ nie pozostawał w bezczynności;, 7) art. 149 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przez przyjęcie, że w sprawach o dostęp do informacji publicznej możliwe jest zobowiązanie...
natomiast z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP nie może korzystać z prawa dostępu do informacji publicznej osoba, która prawa tego nadużywa z niejasnych pobudek, naruszając...

II SA/Bk 180/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-23

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2018 roku. Wyrok WSA...
2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna przetworzona podlega udostępnieniu po wykazaniu przez wnioskodawcę, że jej uzyskanie jest szczególnie...

IV SAB/Wr 237/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

urzędowym w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., W kolejnym piśmie skarżący przywołał orzecznictwo sądowe, zapadłe na tle stanów faktycznych...
udostępniony, albowiem w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej protokół taki nie jest dokumentem urzędowym., Z akt sprawy wynika...

II SA/Wa 1266/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem do PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w W. o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie inwestycji pn. Modernizacja...
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówiło udzielenia wnioskowanej informacji w zakresie:, 1. umocowania J. A. L. - przedstawiciela wykonawcy...

II SAB/Wa 1016/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

Drogowego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:, Czy [...] wykorzystuje...
odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14-dniowy termin zapisany art. 13 ust. 1 tej ustawy. W dniu [...] sierpnia 2015 r. organ...

II SA/Wa 140/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

Biura Ministra Sprawiedliwości o udostępnienie jej informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie 'ewentualnie posiadanego przeze...
postępowania karnego, gdyż przepisy tej ustawy stanowią lex specialis w stosunku do powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp zaś do dokumentów znajdujących...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100