Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przekazanie w terminie 7 dni pełnej treści wniosku...
publicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) i z tego względu...

III OSK 3861/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

sprawy sądowej'. Z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z przepisami...
ustaw szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Przepisami takimi są przepisy kodeksu postępowania karnego...

II SAB/Wa 208/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-23

. w pozostałym zakresie skargę oddala. Fundacja [...] pismem z dnia 15 lipca 2010 r., skierowanym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła do Polskiej...
informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

I OSK 2314/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

prawo do udzielenia informacji publicznej ulega ograniczeniu zgodnie z zapisem ujętym w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Uzasadniając odmowę stwierdzono...
z prawa autorskiego., W skardze na powyższą decyzję K.W. zarzucił naruszenie przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez uznanie, że umowa...

I OSK 658/18 - Wyrok NSA z 2019-09-19

czynności te mogą być podjęte wyłącznie w sytuacji, gdy żądana informacja stanowi informację publiczną i uzasadnia zastosowanie trybu określonego w ustawie o dostępie...
temu podmiotowi naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie...

I OSK 1090/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

informacyjne nie jest decyzją odmowną, skoro sprawa nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu ustawy z 16 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
., Oceniając dopuszczalność skargi Sad I instancji stwierdził, że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Kr 94/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-14

na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K., zarzucając mu naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez rażące przekroczenie terminu...
ustawie o dostępie do informacji publicznej., Mając na uwadze, że skarżony organ nie podjął przewidzianego prawem rozstrzygnięcia skarżący wniósł zażalenie...

I OSK 2850/17 - Wyrok NSA z 2019-09-12

. a i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej uznała, że żądane dokumenty nie zawierają treści podlegających ujawnieniu w trybie...
komunalnej, a zatem nie wykonuje zadań publicznych, gdyż została utworzona poza sferą użyteczności publicznej. Ponadto, prawo dostępu do informacji publicznej podlega...

II SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

o dostąpienie do informacji publicznej - dostęp do tej informacji jest bezpłatny. Podał przy tym, że uzasadnienie do wyroku wydanego w przedmiotowej sprawie zostało...
przepisanych., Skarżący wskazał na art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej określający 14 dniowy termin do udostępnienia informacji publicznej. Podkreślił, że organ...

II SAB/Kr 245/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-13

udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje 'T' S.A w K. do załatwienia w terminie 14 dni wniosku H. B. i M. B. z dnia 17 września 2013 r. w przedmiocie dostępu...
, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a tired pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) o przesłanie kserokopii...
1   Następne >   +2   +5   +10   100